15 Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 1 có đáp án | 2022 Cokovietnam

Với 15 bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 1 Vật Lí lớp 11 có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng sẽ giúp học sinh ôn trắc nghiệm Vật Lí 11.

15 Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 1 có đáp án

Câu 1. Một điện tích điểm Q đặt trong không khí. Vecto cường độ điện trường tại điểm A và điểm B trong điện trường của điện tích Q là EA→
và EB→.
Gọi r là khoảng cách từ A đến Q. Để EA→ có cùng phương, ngược chiều với EB→
và có độ lớn EA= 4EB thì khoảng cách giữa A và B là

A.3r

B.2r

C.4r

D.5r

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Để EA→ có cùng phương, ngược chiều với EB→ thì A và B phải nằm trên cùng một đường thẳng đi qua Q, ở hai phía khác nhau của Q.

Theo công thức:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Vậy khoảng cách giữa A và B là: AB = rA + rB = r + 2r = 3r.

Câu 2. Một điện tích điểm q đặt tại điểm O. Hai điểm M,N nằm cùng một đường sức điện (theo thứ tự O,M,N) có ON = 3MN. Vecto cường độ điện trường tại M và N có:

A. Cùng phương, cùng chiều,độ lớn EM = 3EN

B. Cùng phương,ngược chiều, độ lớn EM = 3EN

C. Cùng phương,cùng chiều,độ lớn EM = 2,25EN

D. Cùng phương,cùng chiều,độ lớn EN = 3EM

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Hai điểm M, N nằm trên cùng một đường sức (theo thứ tự O, M, N) có ON = 3MN. Véctơ cường độ điện trường tại M và N có cùng phương, cùng chiều
Theo công thức:
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Câu 3. Hai quả cầu nhỏ giống nhau có điện tích dương q1 và q2, đặt cách nhau một khoảng r đẩy nhau với lực có độ lớn F0. Sau khi cho hai quả cầu tiếp xúc rồi đặt cách nhau khoảng r chúng sẽ:

A. Hút nhau với lực có độ lớn F < F0

B. Đẩy nhau với lực có độ lớn F < F0

C. Đẩy nhau với lực có độ lớn F > F0

D. Hút nhau với lực có độ lớn F> F0

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Lúc đầu Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án
, sau khi cho hai quả cầu tiếp xúc rồi lại đặt cách nhau khoảng r, điện tích của hai quả cầu vẫn cùng dấu, có độ lớn Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án .
Lực đẩy giữa hai quả cầu có độ lớn: Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si: Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Câu 4. Cho hai điện tích q1 = 18.10-8C và q2 = 2.10-8C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 20cm. Vị trí của điểm M trên đường thẳng AB, có cường độ điện trường bằng 0

A. Nằm trong đoạn AB cách q2 15cm

B. Nằm trong đoạn AB cách q2 5cm

C. Nằm ngoài đoạn AB cách q2 10cm

D. Nằm ngoài đoạn AB cách q2 20cm

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Điểm M có cường độ điện trường tổng hợp:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Vì q1 > 0; q2 > 0 nên M phải nằm trong đoạn AB

Ta có:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Câu 5. Một hạt mang điện tích dương từ điểm A đến điểm B trên một đường sức của một điện trường đều chỉ do tác dụng của lực điện trường thì động năng của hạt tăng. Chọn nhận xét đúng:

See also  Bộ câu hỏi ôn tập Vật Lí lớp 8 có lời giải | 2022 Cokovietnam

A. Điện thế tại điểm A nhỏ hơn điện thế tại điểm B

B. Đường sức điện có chiều từ B đến A

C. Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B có giá trị dương

D. Lực điện trường sinh công âm

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Lực điện trường tác dụng lên hạt mang điện tích dương F→= qE→ cùng phương, cùng chiều E→ , có tác dụng làm điện tích chuyển động theo chiều đường sức điện ⇒ chiều đường sức điện từ A đến B.

Động năng của hạt mang điện tăng, theo định lí biến thiên động năng:

WđB – WđA = AAB, mà WđB – WđA > 0 ⇒ AAB > 0

Mặt khác: AAB = q.UAB = (VA – VB).q ⇒ VA > VB ⇒ UAB > 0.

Câu 6. Dưới tác dụng của lực điện trường, điện tích q > 0 di chuyển được một đoạn đường thẳng s trong điện trường đều, theo phương hợp với véctơ cường độ điện trường E→một góc α. Trường hợp nào sau đây, công của lực điện trường là lớn nhất?

A. α=0

B. α=45o

C. α=60o

D. α=90o

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Lực điện trường tác dụng lên điện tích q > 0 là F→= qE→ cùng phương, cùng chiều E→ , có tác dụng làm điện tích chuyển động theo chiều đường sức điện.
Công của lực điện A = q.E.d, với d = s.cosα
⇒ Công của lực điện trường lớn nhất khi α = 0.

Quảng cáo

Câu 7. Một quả cầu kim loại có khối lượng riêng ρ = 9,8.103kg/m3, bán kính r = 1cm, mang điện tích q = 10-6C được treo ở đầu một sợi dây mảnh không dãn. Chiều dài sợi dây là l = 10cm. Tại điểm treo của sợi day đặt một điện tích qo = -2.10-6C.Toàn bộ hệ thống trên được đặt trong dầu cách điện có khối lượng riêng ρo = 800kg/m3, hằng số điện môi ɛ = 3. Lấy g = 10m/s2. Lực căng của dây treo là:

A. 0,68N

B. 0,98N

C. 1,12N

D.0,84N

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Quả cầu mang điện tích q cân bằng do tác dụng của trọng lực P→ , lực căng T→ của dây treo, lực điện F→ và lực đẩy Ác-si-mét FA→ nên:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Vì q và qo cùng dấu nên chúng đẩy nhau. Lực điện có phương thẳng đúng, chiều đi xuống; lực đẩy Ác-si-mét có phương thẳng đứng, chiều đi lên.
Chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương đi xuống.

Ta có: P – T + F – FA = 0

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án
Thay số: Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Câu 8. Tại đỉnh đối diện A và C của một hình vuông ABCD cạnh a, đặt hai điện tích q1=q2=-4.10-6C. Đặt tại B điện tích qo. Để điện trường tổng hợp gây bởi hệ 3 điện tích trên tại điểm D bằng 0 thì điện tích qo bằng:

A. 8.10-6C

B. -8.10-6C

C. 4.√2.10-6 C

D.- 4.√2.10-6 C

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Điểm D có cường độ điện trường:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Độ lớn cường độ điện trường tại D do q1, q2 và qo gây ra là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Vì EA→ và EC→ vuông góc và có độ lớn bằng nhau và q1, q2 đều là điện tích âm nên trùng với đường chéo BD và hướng từ D về B
Do đó E0→ nằm trùng với đường chéo BD hướng từ B về D ⇒q0 là điện tích dương
Mặt khác:
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Vậy Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Câu 9. Một tụ điện phẳng có có bản cách nhau 8cm. Hiệu điện thế giữa hai bản 360V. Một electron có vận tốc ban đầu 8.107 m/s ở cách bản âm 6cm chuyển động theo một đường sức về phía bản âm. Điện tích của electron bằng -1,6.10-19 C, khối lượng của electron bằng 9,1.10-31 kg. NHận xét nào sau đây đúng về chuyển động của electron?

See also  Tải Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Lịch sử (Có đáp án) | 2022 Cokovietnam

A. Electron chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,8.1015m/s2

B. Electron chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 1,6.1015m/s2

C. Electron chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 1,6.1015m/s2 về phía bản âm rồi đổi chiều chuyển động dần đi về bản dương.

D. Electron chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,8.1015m/s2 về phía bản âm, rồi dừng lại khi chưa đến bản âm sau đó đổi chiều chuyển động nhanh dần về bản dương.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Electron chuyển động dưới tác dụng của lực F→= qE→ ngược chiều E→ với gia tốc a→ ,
do đó F→ ngược chiều với v0→ . Suy ra electron chuyển động chậm dần đều về phía bản âm với gia tốc có độ lớn là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Sau khi đi được quãng đường Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án (ở cách bản âm 2cm), electron dừng lại, đổi chiều chuyển động và chuyển động nhanh dần với gia tốc a = 0,8.1015m/s2 về bản dương.

Quảng cáo

Câu 10. Một tụ phẳng có các bản hình tròn bán kính 10 cm, khoảng cách và hiệu điện thế hai bản tụ là 1 cm; 108 V. Giữa hai bản là không khí. Điện tích của tụ điện là:

A. 3.10-7C

B. 3.10-10C

C. 3.10-8C

D. 3.10-9C

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Câu 11. Hai bản của một tụ điện phẳng được nối với hai cực của một acquy. Nếu dịch chuyển để các bản lại gần nhau thì trong khi dịch chuyển có dòng điện đi qua acquy không ? Nếu có hãy chỉ rõ chiều dòng điện

A. Không có.

B. Lúc đầu dòng điện đi từ cực âm sang cực dương, sau đó dòng điện có chiều ngược lại.

C. Dòng điện đi từ cực âm sang cực dương.

D. Dòng điện đi từ cực dương sang cực âm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Gọi E là suất điện động của acquy. Khi nối hai cực của acquy với tụ điện, hiệu điện thế hai đầu tụ điện sẽ là U = E và tụ được tích một điện lượng Q = CU. Khi đưa hai bản tụ ra xa nhau một khoảng ∆D thì điện dung của tụ lúc này là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Hiệu điện thế giữa hai bản tụ sẽ là:
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

→ Nguồn điện sẽ cung cấp thêm điện tích cho tụ (để điện thế trên nguồn và tụ bằng nhau).

→ Có dòng điện đi từ cực âm sang cực dương của nguồn.

Câu 12. Hai bản của một tụ điện phẳng được nối với hai cực của một acquy. Nếu dịch chuyển để các bản ra xa nhau thì trong khi dịch chuyển có dòng điện đi qua acquy không ? Nếu có hãy chỉ rõ chiều dòng điện

A. Không có.

B. Lúc đầu dòng điện đi từ cực âm sang cực dương, sau đó dòng điện có chiều ngược lại.

C. Dòng điện đi từ cực âm sang cực dương.

D. Dòng điện đi từ cực dương sang cực âm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Gọi E là suất điện động của acquy. Khi nối hai cực của acquy với tụ điện, hiệu điện thế hai đầu tụ điện sẽ là U = E và tụ được tích một điện lượng Q = CU. Khi đưa hai bản tụ ra xa nhau một khoảng ∆D thì điện dung của tụ lúc này là:

See also  Đề thi Olympic lớp 11 môn Sử Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2020 - 2021 - Đề thi học sinh giỏi môn Sử 11 có đáp án | 2022 Cokovietnam

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Hiệu điện thế giữa hai bản tụ sẽ là:
Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

→ Tụ điện sẽ trả bớt điện tích cho nguồn (để điện thế trên nguồn và tụ bằng nhau). Vậy có dòng điện đi từ cực dương sang cực âm của nguồn.

Câu 13. Sau khi ngắt tụ điện phẳng khỏi nguồn điện, ta tịnh tiến hai bản để khoảng cách giữa chúng giảm đi hai lần, khi đó năng lượng điện trường trong tụ sẽ là

A. Tăng lên bốn lần

B. Không đổi

C. Giảm đi hai lần

D. Tăng lên hai lần

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

– Năng lượng điện trường của tụ: Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

+Điện dung tụ điện: Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Suy ra khoảng cách giữa hai bản tụ giảm đi hai lần thì điện dung tăng 2 lần.

+ Ngắt tụ khỏi nguồn nên Q không đổi.

→ năng lượng điện trường trong tụ sẽ giảm hai lần.

Câu 14. Một bộ tụ điện gồm 10 tụ điện giống nhau (C = 8 μF) ghép nối tiếp với nhau. Bộ tụ điện được nối với hiệu điện thế không đổi U = 150 (V). Độ biến thiên năng lượng của bộ tụ điện sau khi có một tụ điện bị đánh thủng là:

A. ΔW = 9 (mJ)

B. ΔW = 10 (mJ)

C. ΔW = 19 (mJ)

D. ΔW = 1 (mJ)

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

– Trước khi một tụ điện bị đánh thủng, năng lượng của bộ tụ điện là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

– Sau khi một tụ điện bị đánh thủng, bộ tụ điện còn 9 tụ điện ghép nối tiếp với nhau, năng lượng của bộ tụ điện là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

– Độ biến thiên năng lượng của bộ tụ điện sau khi có một tụ điện bị đánh thủng là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Câu 15. Cho ba tụ điện được mắc thành bộ theo sơ đồ như hình vẽ. Cho C1 = 3μF, C2 = C3 = 4μF. Nối hai điểm M, N với một nguồn điện có hiệu điện thế U = 10V. Hiệu điện thế và điện tích trên tụ C1 và C2 là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

A. U1 = 10V, U2 = 5V.

B. U1 = 5V, U2 = 10V.

C. U1 = 6V, U2 = 4V.

D. U1 = 4V, U2 = 6V.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Điện dung của bộ tụ:

Bộ tụ điện bao gồm: C1 mắc song song với (C2 nt với C1)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Điện tích của bộ tụ điện: Q = Cb.U = 5.10-6.10 = 5.10-5 C

Hiệu điện thế và điện tích trên mỗi tụ điện:

+ Với tụ C1: U1 = UMN = 10V:

+ Với tụ C2 nt C3: Q2 = Q3 = C23.UMN = 2.10-6.10 = 2.10-5 C

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án và lời giải chi tiết hay khác:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply