3000 Bài tập Trắc nghiệm Toán lớp 6 có đáp án, lời giải chi tiết | Trắc nghiệm Toán 6 Học kì 1, Học kì 2 có đáp án | 2022 Cokovietnam

Lý thuyết & Trắc nghiệm Toán 6 Học kì 1

Phần Số học – Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

 • Lý thuyết Tập hợp. Phần tử của tập hợp
 • Bài tập Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

 • Lý thuyết Tập hợp các số tự nhiên
 • Bài tập Tập hợp các số tự nhiên

Bài 3: Ghi số tự nhiên

 • Lý thuyết Ghi số tự nhiên
 • Bài tập Ghi số tự nhiên

Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

 • Lý thuyết Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
 • Bài tập Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Bài 5: Phép cộng và phép nhân

 • Lý thuyết Phép cộng và phép nhân
 • Bài tập Phép cộng và phép nhân

Bài 6: Phép trừ và phép chia

 • Lý thuyết Phép trừ và phép chia
 • Bài tập Phép trừ và phép chia

Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

 • Lý thuyết Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
 • Bài tập Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

 • Lý thuyết Chia hai lũy thừa cùng cơ số
 • Bài tập Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính

 • Lý thuyết Thứ tự thực hiện các phép tính
 • Bài tập Thứ tự thực hiện các phép tính

Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

 • Lý thuyết Tính chất chia hết của một tổng
 • Bài tập Tính chất chia hết của một tổng

Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

 • Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
 • Bài tập Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

 • Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
 • Bài tập Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
See also  Unit 8 Lớp 8: A Closer Look 2 | 2022 Cokovietnam

Bài 13: Ước và bội

 • Lý thuyết Ước và bội
 • Bài tập Ước và bội

Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

 • Lý thuyết Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
 • Bài tập Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

 • Lý thuyết Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
 • Bài tập Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Bài 16: Ước chung và bội chung

 • Lý thuyết Ước chung và bội chung
 • Bài tập Ước chung và bội chung

Bài 17: Ước chung lớn nhất

 • Lý thuyết Ước chung lớn nhất
 • Bài tập Ước chung lớn nhất

Bài 18: Bội chung nhỏ nhất

 • Lý thuyết Bội chung nhỏ nhất
 • Bài tập Bội chung nhỏ nhất

Tổng hợp Lý thuyết Chương 1 (phần Số học Toán 6)

Tổng hợp Bài tập Chương 1 (phần Số học Toán 6)

Phần Số học – Chương 2: Số nguyên

Bài 1: Làm quen với số âm

 • Lý thuyết Làm quen với số âm
 • Bài tập Làm quen với số âm

Bài 2: Tập hợp các số nguyên

 • Lý thuyết Tập hợp các số nguyên
 • Bài tập Tập hợp các số nguyên

Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

 • Lý thuyết Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
 • Bài tập Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

 • Lý thuyết Cộng hai số nguyên cùng dấu
 • Bài tập Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

 • Lý thuyết Cộng hai số nguyên khác dấu
 • Bài tập Cộng hai số nguyên khác dấu

Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên

 • Lý thuyết Tính chất của phép cộng các số nguyên
 • Bài tập Tính chất của phép cộng các số nguyên

Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

 • Lý thuyết Phép trừ hai số nguyên
 • Bài tập Phép trừ hai số nguyên

Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

 • Lý thuyết Quy tắc dấu ngoặc
 • Bài tập Quy tắc dấu ngoặc

Bài 9: Quy tắc chuyển vế

 • Lý thuyết Quy tắc chuyển vế
 • Bài tập Quy tắc chuyển vế

Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

 • Lý thuyết Nhân hai số nguyên khác dấu
 • Bài tập Nhân hai số nguyên khác dấu

Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

 • Lý thuyết Nhân hai số nguyên cùng dấu
 • Bài tập Nhân hai số nguyên cùng dấu
See also  Bài dự thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân | 2022 Cokovietnam

Bài 12: Tính chất của phép nhân

 • Lý thuyết Tính chất của phép nhân
 • Bài tập Tính chất của phép nhân

Bài 13: Bội và ước của một số nguyên

 • Lý thuyết Bội và ước của một số nguyên
 • Bài tập Bội và ước của một số nguyên

Tổng hợp Lý thuyết Chương 2 (phần Số học Toán 6)

Tổng hợp Bài tập Chương 2 (phần Số học Toán 6)

Phần Hình học – Chương 1: Đoạn thẳng

Bài 1: Điểm. Đường thẳng

 • Lý thuyết Điểm. Đường thẳng
 • Bài tập Điểm. Đường thẳng

Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

 • Lý thuyết Ba điểm thẳng hàng
 • Bài tập Ba điểm thẳng hàng

Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

 • Lý thuyết Đường thẳng đi qua hai điểm
 • Bài tập Đường thẳng đi qua hai điểm

Bài 4: Tia

 • Lý thuyết Tia
 • Bài tập Tia

Bài 5: Đoạn thẳng

 • Lý thuyết Đoạn thẳng
 • Bài tập Đoạn thẳng

Bài 6: Độ dài đoạn thẳng

 • Lý thuyết Độ dài đoạn thẳng
 • Bài tập Độ dài đoạn thẳng

Bài 7: Khi nào thì AM + MB = AB?

 • Lý thuyết Khi nào thì AM + MB = AB?
 • Bài tập Khi nào thì AM + MB = AB?

Bài 8: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

 • Lý thuyết Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
 • Bài tập Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Bài 9: Trung điểm của đoạn thẳng

 • Lý thuyết Trung điểm của đoạn thẳng
 • Bài tập Trung điểm của đoạn thẳng

Tổng hợp Lý thuyết Chương 1 (phần Hình học Toán 6)

Tổng hợp Bài tập Chương 1 (phần Hình học Toán 6)

Lý thuyết & Trắc nghiệm Toán 6 Học kì 2

Phần Số học – Chương 3: Phân số

Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

 • Lý thuyết Mở rộng khái niệm phân số
 • Bài tập Mở rộng khái niệm phân số

Bài 2: Phân số bằng nhau

 • Lý thuyết Phân số bằng nhau
 • Bài tập Phân số bằng nhau

Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

 • Lý thuyết Tính chất cơ bản của phân số
 • Bài tập Tính chất cơ bản của phân số

Bài 4: Rút gọn phân số

 • Lý thuyết Rút gọn phân số
 • Bài tập Rút gọn phân số

Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

 • Lý thuyết Quy đồng mẫu nhiều phân số
 • Bài tập Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bài 6: So sánh phân số

 • Lý thuyết So sánh phân số
 • Bài tập So sánh phân số

Bài 7: Phép cộng phân số

 • Lý thuyết Phép cộng phân số
 • Bài tập Phép cộng phân số
See also  Đề cương học kì 1 môn Công nghệ 6 năm 2022 | 2022 Cokovietnam

Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

 • Lý thuyết Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
 • Bài tập Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bài 9: Phép trừ phân số

 • Lý thuyết Phép trừ phân số
 • Bài tập Phép trừ phân số

Bài 10: Phép nhân phân số

 • Lý thuyết Phép nhân phân số
 • Bài tập Phép nhân phân số

Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

 • Lý thuyết Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
 • Bài tập Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Bài 12: Phép chia phân số

 • Lý thuyết Phép chia phân số
 • Bài tập Phép chia phân số

Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

 • Lý thuyết Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
 • Bài tập Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

 • Lý thuyết Tìm giá trị phân số của một số cho trước
 • Bài tập Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

 • Lý thuyết Tìm một số biết giá trị phân số của nó
 • Bài tập Tìm một số biết giá trị phân số của nó

Bài 16: Tìm tỉ số của hai số

 • Lý thuyết Tìm tỉ số của hai số
 • Bài tập Tìm tỉ số của hai số

Tổng hợp Lý thuyết Chương 3 (phần Số học Toán 6)

Tổng hợp Bài tập Chương 3 (phần Số học Toán 6)

Phần Hình học – Chương 2: Góc

Bài 1: Nửa mặt phẳng

 • Lý thuyết Nửa mặt phẳng
 • Bài tập Nửa mặt phẳng

Bài 2: Góc

 • Lý thuyết Góc
 • Bài tập Góc

Bài 3: Số đo góc

 • Lý thuyết Số đo góc
 • Bài tập Số đo góc

Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

 • Lý thuyết Khi nào thì xOy + yOz = xOz
 • Bài tập Khi nào thì xOy + yOz = xOz

Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

 • Lý thuyết Vẽ góc cho biết số đo
 • Bài tập Vẽ góc cho biết số đo

Bài 6: Tia phân giác của góc

 • Lý thuyết Tia phân giác của góc
 • Bài tập Tia phân giác của góc

Bài 8: Đường tròn

 • Lý thuyết Đường tròn
 • Bài tập Đường tròn

Bài 9: Tam giác

 • Lý thuyết Tam giác
 • Bài tập Tam giác

Tổng hợp Lý thuyết Chương 2 (phần Hình học Toán 6)

Tổng hợp Bài tập Chương 2 (phần Hình học Toán 6)

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply