Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ | 2022 Cokovietnam

Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12cm. Điểm A nằm trên trục chính. Hãy dựng ảnh A’B’ của AB và nhận xét đặc điểm của ảnh A’B’ trong hai trường hợp:

– Vật AB cách thấu kính một khoảng d = 36cm (hình 43.4a SGK).

– Vật AB cách thấu kính một khoảng d = 8cm (hình 43.4b SGK).

Gợi ý đáp án

Dựng ảnh của vật sáng AB qua thấu kính hội tụ. Dùng hai trong ba tia sáng đã học để dựng ảnh B’ của điểm B.

+ Vật AB cách thấu kính d = 36 cm, vật ngoài khoảng OF.

Tia BI đi song song với trục chính nên cho tia ló đi qua F’

Tia tới BO là tia đi quang tâm O nên cho tia ló đi thẳng

Hai tia ló trên giao nhau tại B’, ta thu được ảnh thật B’ của B qua thấu kính.

Từ B’ hạ vuông góc với trục của thấu kính, cắt trục chính tại điểm A’. A’ là ảnh của điểm A. A’B’ là ảnh của AB tạo bởi thấu kính hội tụ.

Nhận xét: Ảnh A’B” là ảnh thật ngược chiều với vật khi vật được đặt ngoài khoảng tiêu cự ( Hình 43.4a)

+ Vật AB cách thấu kính d = 8 cm, vật nằm trong khoảng OF.

Tia BI đi song song với trục chính nên cho tia ló đi qua F’

See also  Trọn bộ tài liệu ôn thi công, viên chức năm 2021 | 2022 Cokovietnam

Tia tới BO là tia đi quang tâm O nên cho tia ló đi thẳng

Hai tia ló trên có đường kéo dài giao nhau tại B’, ta thu được ảnh ảo B’ của B qua thấu kính.

Từ B’ hạ vuông góc với trục của thấu kính, cắt trục chính tại điểm A’. A’ là ảnh của điểm A. A’B’ là ảnh của AB tạo bởi thấu kính hội tụ.

Nhận xét: Ảnh ảo A’B’ cùng chiều với vật và lớn hơn vật khi vật được đặt trong khoảng tiêu cự (Hình 43.4b)

Câu C6

Vận dụng kiến thức hình học, hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh trong hai trường hợp ở C5. Cho biết vật AB có chiều cao h = lcm.

Gợi ý đáp án

Ta đặt: OA = d; OA’ = d’; OF = OF’ = f

+) Vật AB cách thấu kính d = 36 cm, vật ngoài khoảng OF.

AB = h = 1cm

OA = d = 36cm

OF = OF’ = f = 12cm

A’O = ? A’B’ = ?

Ta có:Delta OAB sim Delta OA'B' Rightarrow {{A'B'} over {AB}} = {{A'O} over {AO}} (1)

Ta có: Delta {rm{OIF'}} sim Delta A'B'F' Rightarrow {{A'B'} over {OI}} = {{A'F'} over {OF'}} (2)

Mà: OI = AB (3)

Từ (1), (2) và (3) Rightarrow {{A'O} over {AO}} = {{A'F'} over {{rm{OF}}'}} = {{A'O - {rm{OF}}'} over {{rm{OF}}'}} Leftrightarrow {{A'O} over {36}} = {{A'O - 12} over {12}}

Rightarrow A'O = 18cm

Thay A’O = 18cm vào (1) ta có: {{A'B'} over 1} = {{18} over {36}} Rightarrow A'B' = 0,5cm.

Vậy chiều cao của ảnh là 0,5cm, khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là 18 cm.

– TH2: Vật AB cách thấu kính một khoảng d = 8cm.

AB = h = 1cm

OA = d = 8cm

OF = OF’ = f = 12cm

A’O = ? A’B’ = ?

Ta có: Delta OAB sim Delta OA'B' Rightarrow {{A'B'} over {AB}} = {{A'O} over {AO}} (1)

Ta có:Delta {rm{OIF'}} sim Delta A'B'F' Rightarrow {{A'B'} over {OI}} = {{A'F'} over {OF'}} (2)

Mà: OI = AB (3)

Từ (1), (2) và (3) Rightarrow {{A'O} over {AO}} = {{A'F'} over {{rm{OF}}'}} = {{A'O + {rm{OF}}'} over {{rm{OF}}'}} Leftrightarrow {{A'O} over 8} = {{A'O + 12} over {12}}

Rightarrow A'O = 24cm

Thay A’O = 24cm vào (1) ta có: {{A'B'} over 1} = {{24} over 8} Rightarrow A'B' = 3cm

Vậy chiều cao của ảnh là 3cm, khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là 24 cm.

See also  Phân tích Đất Nước của Nguyễn Đình Thi hay nhất (5 Mẫu) | 2022 Cokovietnam

Câu C7

Trả lời câu hỏi nêu ra ở phần đầu bài.

Gợi ý đáp án

Dịch chuyển thấu kính hội tụ ra xa trang sách, ảnh của dòng chữ quan sát qua thấu kính cùng chiều và to hơn dòng chữ quan sát trực tiếp. Đó là ảnh ảo của dòng chữ tạo bởi thấu kính hội tụ khi dòng chữ nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

Đến một vị trí nào đó, ảnh của dòng chữ ngược chiều với vật. Đó là ảnh thật của dòng chữ tạo bởi thấu kính hội tụ, khi dòng chữ nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính, và ảnh thật đó nằm ở trước mắt.

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply