Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7 có đáp án | 2022 Cokovietnam

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7 có đáp án

Bài 1: Cho |x| = 4 thì:

A. x = 4

B. x = −4

C. x = 4 hoặc x = −4

D. x =  0

Lời giải:

|x| = 4 suy ra x = 4 hoặc x = −4

Đáp án cần chọn là: C

Bài 2: Viết số thập phân hữu hạn 0,245 dưới dạng phân số tối giản:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Lời giải:

Ta có:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Đáp án cần chọn là: D

Bài 3: Cho đẳng thức 8.9 = 6.12 ta lập được tỉ lệ thức là

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Lời giải:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Đáp án cần chọn là: B

Bài 4: √49 bằng

A. 49

B. – 49

C. 7 và -7

D. 7

Lời giải:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Đáp án cần chọn là: D

Bài 5: Làm tròn số 448,578 đến chữ số thập phân thứ nhất

A. 448,6

B. 448

C. 450

D. 448,58

Lời giải:

Ta thấy chữ số đầu tiên bị bỏ đi là 7 > 5 nên số 448,578 được tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là 448,6

Đáp án cần chọn là: A

Bài 6: Tìm x biết x : (-3)4 = (-3)2. Kết quả x bằng:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Lời giải:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Đáp án cần chọn là: A

Bài 7: Thực hiện phép tính Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7 ta được kết quả là:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Lời giải:

Ta có

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Đáp án cần chọn là: A

Bài 8: Chọn √m = 5 thì m  bằng:

A. 0

B. 5

C. 10

D. 25

Lời giải:

√m = 5 ⇔ (√m)2 = 52 ⇔ m = 25

Đáp án cần chọn là: D

Bài 9: Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7. Kết quả là:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Lời giải:

Ta có:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Đáp án cần chọn là: C

Bài 10: Cho Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7 thì giá trị của x là:

A. 25

B. 21

C. 30

D. 20

Lời giải:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Đáp án cần chọn là: B

Bài 11: Kết quả của phép tính Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7 là:

See also  TOP 10 bài cảm nhận về bài thơ Nhàn hay nhất | 2022 Cokovietnam

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Lời giải:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Đáp án cần chọn là: B

Bài 12: Gía trị của x  trong phép tính Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7 là:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Lời giải:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Đáp án cần chọn là: B

Bài 13: Tìm x biết: Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Lời giải:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Đáp án cần chọn là: D

Bài 14: Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

A. 3

B. 2

C. 1

D. -5/6

Lời giải:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Từ đó có một giá trị của x thỏa mãn đề bài

Đáp án cần chọn là: C

Bài 15: Gía trị nhỏ nhất của x thỏa mãn Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Lời giải:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Hay giá trị nhỏ nhất của x thỏa mãn đề bài là -1

Đáp án cần chọn là: B

Bài 16:  Cho Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7 và Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7. Chọn câu sai.

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Lời giải:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

B.C = 0 nên A, B, C đúng, D sai

Đáp án cần chọn là: D

Bài 17: Biết x1 là giá trị thỏa mãn 2x-2 – 3.2x = – 88 và x2 là giá trị thỏa mãn Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7. Chọn câu đúng

A. x1 + x2 = 13

B. x1 + x2 = -23

C. x1 + x2 = 22

D. x1 + x2 =  23

Lời giải:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Vậy x2 = 19

Từ đó x1 + x2 =  5 + 18 = 23

Đáp án cần chọn là: D

Bài 18: Chọn câu đúng

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Lời giải:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7

Đáp án cần chọn là: C

Bài 19: Cho Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7 và -3x + 10y – 2z = 236. Tính x + y + z

A. -26

B. 26

C. -22

D. 6

Lời giải:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7 và -3x + 10y – 2z = 236

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7 và -3x + 10y – 2z = 236

Do đó:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7 và -3x + 10y – 2z = 236

Từ đó tổng x + y + z = -16 + 14 – 24 = -26

Đáp án cần chọn là: A

Câu 20: Nhà trường đề ra chỉ tiêu phấn đấu của học kì I đối với học sinh khối 7 là số học sinh giỏi, khá , trung bình , yếu của khối tỉ lệ với 9;11;13;3 và  không có học sinh kém. Biết rằng số học sinh khá nhiều hơn số học sinh giỏi là 20 em. Chọn câu sai. Như vậy, theo tiêu chuẩn nhà trường thì:

See also  Lý thuyết Địa Lí 10 Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững | 2022 Cokovietnam

A. Số học sinh giỏi là 90  học sinh

B. Số học sinh khá là 110 học sinh

C. Số học sinh trung bình là 120 học sinh

D. Số học sinh yếu là 30 học sinh

Lời giải:

Gọi số học sinh giỏi, khá , trung bình, yếu của khối là a , b ,c , d (học sinh a, b, c, d ∈ N*)

Theo đề bài ta có: Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7 và b – a= 20

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7 và -3x + 10y – 2z = 236

Vậy

Số học sinh giỏi của khối là 90 học sinh

Số học sinh khá của khối là 110 học sinh

Số học sinh trung bình của khối là 130 học sinh

Số  học sinh yếu của khối là 30 học sinh

Đáp án cần chọn là: C

Câu 21: Trên một công trường ba đội lao động có tất cả 196 người . Nếu chuyển 1/3
 số người của đội I, 1/4 số người đội II và 1/5 số người đội III đi làm việc khác thì số ngời còn lại của ba đội bằng nhau . Số người ban đầu của đội I; đội II; đội III lần lượt là:

A. 70 ; 64 ; 62

B. 64 ; 70 ; 60

C. 64 ; 62 ; 70

D. 72 ; 64 ; 60

Lời giải:

Gọi x ; y ; z lần lượt là số người ban đầu của đội  I ; đội II; đội II (x; y; z ∈ N*)

Nếu chuyển 1/3 số người của đội I đi làm việc khác thì đội I còn lại Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7 (người)

Nếu chuyển 1/4 số người của đội II đi làm việc khác thì đội II còn lại Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7 (người)

Nếu chuyển 1/5 số người của đội III đi làm việc khác thì đội III còn lại Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7 (người)

Vì số người còn lại của ba đội sau khi chuyển là bằng nhau nên:

  Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7 và -3x + 10y – 2z = 236

Lại có tổng số người ban đầu của cả ba đội là 196 người nên x + y + z = 196

Ta có:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7 và -3x + 10y – 2z = 236

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

See also  Công nghệ 11 | Giải bài tập SGK Công nghệ 11 (hay, ngắn gọn) | 2022 Cokovietnam

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7 và -3x + 10y – 2z = 236

Suy ra x = 18.4 = 72 ; y = 4.16 = 64 ; z = 4.15 = 60

Vậy số người ban đầu của đội I; đội II; đội III lần lượt là 72 người; 64 người và 60 người.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 22: Tìm số tự nhiên x,y thỏa mãn 2x + 1 . 5y = 20x. Chọn câu đúng

A. x + y = 1

B. x . y = 2

C. x – y = 0

D. x  = 2y

Lời giải:

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7 và -3x + 10y – 2z = 236

Điều này chỉ xảy ra khi

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7 và -3x + 10y – 2z = 236

Vậy x = 1 , y =  1 nên x – y = 0

Đáp án cần chọn là: C

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Tủ sách VIETJACK lớp 6-8 cho phụ huynh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Toán lớp 7 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 7 và Hình học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply