Bộ đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số lớp 10 (7 đề) | 2022 Cokovietnam

BỘ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ LỚP 10

ĐỀ SỐ 1

I.TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Với n bằng bao nhiêu thì mệnh đề

 

2

:” 3 3P n n n 

chia hết cho 3” là mệnh đề

ĐÚNG?

A.

B.

C.

D.

Câu 2: Mệnh đề nào sau là mệnh đề SAI?

A.

:

B.

C.

D.

Câu 3: Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển

đựơc”?

A. Mọi động vật đều không di chuyển. B.Mọi động vật đều đứng yên.

C.Có ít nhất một động vật không di chuyển. D.Có ít nhất một động vật di chuyển.

Câu 4

:

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: X =

 

2

/ (3 2)( 2) 0x x x x    

A.

2

; 1;2

3

X

 

  

 

 

B.

C.

D.

Câu 5: Cho tập X =

. Tập X có bao nhiêu tập hợp con?

A.4 B.6 C.8 D.16

Câu 6: Cho hai tập hợp

.Tập hợp A\ B bằng tập nào sau đây?

A.

B.

C.

D.

Câu 7: Cho

(1; );B [2;6]A   

. Tập hợp

A.

B.

C.

D.

Câu 8: Cho 2 tập hợp A =

 

2 2

/ (2 )(2 3 2) 0x R x x x x    

, B =

 

2

/ 3 30n N n  

, chọn

mệnh đề đúng?

A.

B.

C.

D.

Câu 9: Cho A=[–4;7] và B=(–

;–2)

See also  Nhà nước văn lang ra đời trong hoàn cảnh nào? | 2022 Cokovietnam

(3;+

). Khi đó A

B là:

A.

 

–4;–2 3;7

B.

  

–4;–2 3;7

C.

– ;2 );( ] (3 

D.

( ; 2) [3; )   

Câu 10: Cho nữa khoảng A = [ 0 ; 3 ) và B = ( b ; b + 4 ] . A

B nếu :

A.

B.

C.

D. Đáp án khác

II.TỰ LUẬN

Câu 1:(1,5 điểm)

a) Cho mệnh đề : “Nếu một số tự nhiên chia hết cho 6 thì nó chia hết cho 3”. Phát

biểu mệnh đề dưới dạng “điều kiện cần”.

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply