Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2023 mới nhất | 2022 Cokovietnam

Tài liệu tổng hợp đề thi vào lớp 6 môn Toán năm học 2022-2023 mới nhất từ các trường THCS trên cả nước giúp học sinh củng cố lại kiến thức, nắm vững được cấu trúc đề thi từ đó đạt kết quả cao trong bài thi môn Toán vào lớp 6.

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2023 mới nhất

Xem thử Bộ đề ôn thi Toán vào 6
Xem thử Chinh phục đề thi Toán vào 6

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi vào lớp 6 môn Toán bản word có lời giải chi tiết, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Sở Giáo dục & Đào tạo ……………

Kì thi tuyển sinh vào lớp 6

Năm học ………………

Bài thi môn: Toán

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(ĐỀ ÔN THI SỐ 1)

Bài 1: Tính:

a, 28,1 + 9,65                                                 

b, 28,91 – 9,753

Bài 2: Sắp xếp các dãy số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a, 10520; 10502; 10250; 10205; 10052; 10025

b, Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2023 mới nhất

Bài 3: Tìm X, biết:

a, X x 6 = 4,08 + 2,28                                     

b, X : 4 – 8,1 = 10,4

Bài 4: Trong khu vườn nhà Nam có 30 cây vừa cam, vừa chanh, vừa bưởi. Số cây cam bằng 75% số cây bưởi. Số cây chanh bằng 3/4 số cây bưởi. Hỏi vườn nhà Nam có bao nhiêu cây mỗi loại?

Bài 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 192m. Nếu giảm chiều dài đi 6m và giảm chiều rộng đi 4m thì thửa ruộng đó có hình vuông. Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật.

Lời giải:

Bài 1:

a, X x 6 = 4,08 + 2,28                           

X x 6 = 6,36                                                  

X = 6,36 : 6                                        

See also  Lịch Sử 7 Bài 17 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo | 2022 Cokovietnam

X = 1,06 

b, X : 4 – 8,1 = 10,4

X : 4 = 10,4 + 8,1  

X : 4 = 18,5   

X = 18,5 x 4     

X = 74

Bài 2: 

a, 10025; 10052; 10205; 10250; 10502; 10520;

b, Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2023 mới nhất

Bài 3:

a, X x 6 = 4,08 + 2,28                           

X x 6 = 6,36                                                  

X = 6,36 : 6                                        

X = 1,06 

b, X : 4 – 8,1 = 10,4

X : 4 = 10,4 + 8,1  

X : 4 = 18,5   

X = 18,5 x 4     

X = 74

Bài 4:

Nếu giảm chiều dài đi 6m, giảm chiều rộng đi 4m thì thửa ruộng có hình vuông, vậy chiều dài hơn chiều rộng: 6 – 4 = 2 (m)

Nửa chu vi hình chữ nhật là 192 : 2 = 96 (m)

Chiều dài thửa ruộng là (96 + 2):2 = 49 (m)

Chiều rộng thửa ruộng là 49 – 2 = 47 (m)

Diện tích thửa ruộng là 49 x 47 = 2303 m2

Bài 5:

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2023 mới nhất nên ta có sơ đồ:

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2023 mới nhất

Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 3 + 4 = 10 (phần)

Mỗi phần bằng nhau là 30 : 10 = 3 

Số cây cam và chanh đều là 3 x 3 = 9 (cây)

Số cây bưởi là 3 x 4 = 12 (cây)

Sở Giáo dục & Đào tạo ……………

Kì thi tuyển sinh vào lớp 6

Năm học ………………

Bài thi môn: Toán

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(ĐỀ ÔN THI SỐ 2)

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

1542 = 1000 + 500 + 40 + 2

21034 = 210 + 34

15410 = 10000 +5000 + 400 + 10

56801 = 56 + 801

Bài 2: Cho các số 1236; 32105; 3042; 4590; 1203; 3060

a, Các số chia hết cho 2 là?

b, Các số chia hết cho 3 là?

c, Các số chia hết cho 5 là?

d, Các số chia hết cho 9 là?

Bài 3: Tìm X, biết:

a, X x 6 = 4,08 + 2,28                                     

b, X : 4 – 8,1 = 10,4

Bài 4: Khối lớp 5 của một trường A có ba lớp. Số học sinh của lớp 5A bằng 3/8 số hoc sinh của khối, số học sinh của lớp 5B bằng 2/3 số học sinh của lớp 5A, lớp 5C có 45 học sinh. Hỏi khối lớp 5 của trường A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 5: Trên một bản đồ tỉ lệ xích Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2023 mới nhất, chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật là 20cm, chiều dài hơn chiều rộng 2cm. Tính diện tích thật sự của thửa ruộng đó bằng a, bằng hecta.

Lời giải

Bài 1:

Theo thứ tự từ trên xuống dưới: Đ – S – Đ – S

Bài 2: 

a, Các số chia hết cho 2 là: 1236, 3042, 4590, 3060

b, Các số chia hết cho 3 là: 1236, 3042, 459, 1203, 3060

c, Các số chia hết cho 5 là: 32105, 4590, 3060

d, Các số chia hết cho 9 là: 1236, 3042, 4590, 3060 

Bài 3:

a, X x 6 = 4,08 + 2,28                           

X x 6 = 6,36                                                  

X = 6,36 : 6                                        

X = 1,06 

b, X : 4 – 8,1 = 10,4

X : 4 = 10,4 + 8,1  

X : 4 = 18,5   

X = 18,5 x 4     

X = 74

Bài 4:

Phân số chỉ số học sinh của lớp 5B là

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2023 mới nhất

Phân số chỉ số học sinh của cả hai lớp 5A và 5B là: 

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2023 mới nhất

Phân số chỉ 45 học sinh của lớp 5C là:

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2023 mới nhất

Số học sinh khối 5 của trường A là 

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2023 mới nhất(học sinh)

Bài 5:

Chu vi thực sự của thửa ruộng là 20 x 1000 = 20000 (cm) hay 200m

Thực tế chiều dài hơn chiều rộng là 2 x 1000 = 2000 (cm)  hay 20m

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là 200 : 2 = 100m

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là (100+20):2 = 60 (m)

Chiều rộng thửa ruộng là: 60 – 20 = 40 (m)

Diện tích thửa ruộng là 60 x 40 = 2400 m2

2400m2 = 24a = 0,24ha

Sở Giáo dục & Đào tạo ……………

Kì thi tuyển sinh vào lớp 6

Năm học ………………

Bài thi môn: Toán

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(ĐỀ ÔN THI SỐ 3)

Bài 1: Một hình thang có diện tích là 60m2, hiệu hai đáy bằn 4m. Hãy tính độ dài mỗi đáy, biết rằng nếu đáy lớn được tăng thêm 2m thì diện tích hình thang sẽ tăng thêm 6m2.

Bài 2: Tính:

a, Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2023 mới nhất                                                                   

b, Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2023 mới nhất

c, 20,7 x 2,5                                                    

d, 2,3712 : 1,14

Bài 3: Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2023 mới nhất

Bài 4: Tìm Y, biết:

a, Y x 5 = 2 – 0,85                                           

b, Y- 4,2 = 5,3 – 2,49

Bài 5: Xay một tạ thóc thì được 73 kg gạo. Một người xay lần thứ nhất 25 tạ thóc, lần thứ hai xay 20,2 tạ thóc. Hỏi trong cả hai lần, người đó thu được bao nhiêu tạ gạo?

Lời giải

Bài 1:

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2023 mới nhất

Chiều cao của tam giác ABE và cũng là chiều cao của hình thang bằng:

6 x 2 : 2 = 6 (m)

Tổng hai đáy của hình thang ABCD là: 60 x 2 : 6 = 20 (m)

Đáy lớn là (20 + 4) : 2 = 12 (m)

Đáy bé là 12 – 4 = 8 (m)

Bài 2:

a, Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2023 mới nhất             

b, Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2023 mới nhất                           

c, 51,75                                   

d, 2,08

Bài 3: (Học sinh tự giải)

Bài 4: 

a, Y x 5 = 2 – 0,85                                        

Y x 5 = 1,15                                                    

Y = 1,15 : 5                                      

Y= 0,23 

b,  Y – 4,2 = 5,3 -2,49   

Y – 4,2 = 2,81   

Y = 2,81 + 4,2 

Y = 7,01                                                               

Bài 5: 

Số thóc người đó xay trong cả hai lần là 25 + 20,2 = 45,2 (tạ)

Số gạo người đó thu được trong cả hai lần là: 45,2 x 73 = 3299,6 (kg) hay 32,996 (tạ) 

Xem thử Bộ đề ôn thi Toán vào 6
Xem thử Chinh phục đề thi Toán vào 6

Xem thêm các Đề thi vào lớp 6 môn Toán chọn lọc, hay khác:

Sách VietJack thi THPT quốc gia 2024 cho học sinh 2k6:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Các loạt bài lớp 12 khác

See more articles in the category: Văn học
See also  Phân tích truyện Thánh Gióng | 2022 Cokovietnam

Leave a Reply