Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2021 | 2022 Cokovietnam

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022 mang tới 5 đề thi, có đáp án kèm theo, giúp các em học sinh lớp 3 luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn rất nhiều để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kì 1 đạt kết quả cao.

Qua đó, cũng giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi giữa học kì 1 cho học sinh của mình. Bên cạnh đề thi môn Tiếng Anh, có thể tham khảo thêm đề thi giữa kì 1 môn Toán, Tiếng Việt. Chi tiết nội dung mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 – Đề 1

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh

I. Odd one out

1. A. my B. her C. he D. his
2. A. hello B. how C. what D. who
3. A. nine B. fine C. six D. eight
4. A. are B. am C. you D. is
5. A. bye B. hello C. goodbye D. good night
6. A. Boy B. girl C. teacher D. school
7. A. how B. is C. what D. how old
8. A. hello B. bye C. Hi D. good morning
9. A. I B. She C. They D. His
10. A. Tony B. Linda C. Mary D. friends

II. Choose the correct answer

1. Is that Linda? – No, it__________

A. is

B. not

C . isn’t

D. are

2. Are they your friends? – Yes, they ______

A. are

B. aren’t

C. am

D. is

3. How do you spell________name? – C-U-O-N-G

A. you

B. they

C. your

D. he

4. Pleased to ___________you.

A. it

B. old

C. meet

D. this

5. How old are you? – I’m ________ years old.

A. fine

B. nine

C. friend

D. nice

6. Tony and Linda are my ___________

A. friend

See also  Soạn bài Tôi đi học (trang 5) | 2022 Cokovietnam

B. name

C. these

D. friends

7. She _________________ my friend.

A. Am

B. is

C. are

D. it

8. ___________________________? – It’s Nga.

A. Who are they?

B. How are you?

C. Who’s that?

D. How old are you?

9. Peter and Quan are my _________________.

A. friend

B. friends

C. best friend

D. name

10. That ______________is Linda.

A. boy

B. Boys

C. girl

D. girls

III. Read and complete.

Thanks – Who – name’s – this – name – you – friend

Nam : Hello, Mai.

Mai : Hi, Nam. How are .1…………..?

Nam : I’m fine, ..2……….And you?

Mai : I’m fine, too. Thank you.

Nam : ..3……… is Tony.

Mai : Hi, Tony. How do you spell your ..4………?

Tony : T-O-N-Y.

Mai: .5…………..’s that?

Tony : It’s my 6……….. Her .7……………… Linda.

IV. Reorder the words.

1. spell / how/ his/ name/ do /you?

…………………………………………………………………………………………………

2. That/ my / is / teacher.

…………………………………………………………………………………………………

3. your/ is/ friend / Nam?

…………………………………………………………………………………………………

4. name/ what/ is / her /?

…………………………………………………………………………………………………

5. your/ are / they / friends?

…………………………………………………………………………………………………

6. best / my / friend / Quynh / is.

…………………………………………………………………………………………………

7. is / this/ friend/ Mary / my.

…………………………………………………………………………………………………

8. too/ Hoa/ are/ my/ and/ Quan /friends /.

…………………………………………………………………………………………………

9. I/ a / am / at / Nguyen Du / primary school / pupil.

…………………………………………………………………………………………………

10. In / she / is / 5A/ class /.

…………………………………………………………………………………………………

V. Read and match.

1. Who’s that?

A. She’s nine years old.

2. How old are you?

B. Hello, Hoa. Nice to meet you.

3. Is that Mary?

C. His full name is Nguyen Van Nam.

4. Who are they?

D. He is thirteen years old.

5. Is that your friend?

E. It’s Tony.

6. Are Peter and Mary your friend?

F. They are my friends.

7. Hello, I am Linda.

G. Hi, Linda. I am Nam.

8. How old is Nam ?

H. I am nineteen years old.

9. What’s his full name?

I. No, they aren’t.

10. Mai, this is my friend Hoa.

K. Yes, it is. He’s my friend.

11. How old is Mary?

L. No, it isn’t.

12. What’s your name?

M. I am very well.

13. Goodbye, class.

N. My name’s Hoa.

14. How do you spell your name?

O. Goodbye, Miss Hoa.

15. How are you ?

P. T-O-NY

VI. Make the questions:

1. My name’s Jack.

………………………………………………………………………………………………..?

2. I am not well.

………………………………………………………………………………………………..?

3. His name’s Peter.

………………………………………………………………………………………………..?

4. It’s my friend Quan.

………………………………………………………………………………………………..?

5. She is seventeen years old.

………………………………………………………………………………………………..?

6. Her name’s Nga.

………………………………………………………………………………………………..?

7. No, they aren’t. They aren’t my friends.

………………………………………………………………………………………………..?

8. No, it isn’t. It’s Linda.

………………………………………………………………………………………………..?

9. My nickname is Ken. ‘

………………………………………………………………………………………………..?

10. Quan is seven years old.

………………………………………………………………………………………………..?

VII. Read and do the tasks.

Hello. My name is Nam. I’m eight years old. I’m in class 3A. I am a pupil at Nguyen Trai primary school. This is my best friend Mai. She is eight years old too. They are Peter and Linda. Peter is seven and Linda is nine. They’re my friend too.

A. TICK TRUE (T) OR FALSE (F)

0. He is Nam.

1. Nam is eight years old.

2. His best friend is Linda.

3. Linda is ten years old.

4. Peter is nine years old.

5. Peter and Linda are Nam’s friend.

B. ANSWER THE QUESTIONS:

1. How old is Nam?

…………………………………………………………………………………………………

2. What class is Nam in?

………………………………………………………………………………………………….

3. How old is Mai?

………………………………………………………………………………………………….

4. Are Peter and Linda his friends?

………………………………………………………………………………………………….

5. How old is Linda?

………………………………………………………………………………………………….

Đáp án đề kiểm tra tiếng Anh giữa kì 1 lớp 3

I. Odd one out

1 – C. he; 2 – A. hello; 3 – B. fine; 4 – C. you; 5 – B. hello;

6 – D. school; 7 – B. is; 8 – B. bye; 9 – D. his; 10 – D. friends;

II. Choose the correct answer

1 – C. isn’t; 2 – A. are; 3 – C. your; 4 – C. meet; 5 – B. nine;

6 – D. friends; 7 – B. is; 8 – C. Who’s that?; 9 – B. friends; 10 – C. girl;

III. Read and complete.

1 – you; 2 – thanks; 3 – This; 4 – name;

5 – Who; 6 – friend; 7 – name’s;

IV. Reorder the words.

1 – How do you spell his name?

2 – That is my teacher.

3 – Is Nam your friend?

4- What is her name?

5 – Are they your friends?

6 – Quynh is my best friend.

7 – This is my friend, Mary.

8 – Hoa and Quan are my friends, too.

9- I am a pupil at Nguyen Du primary school.

10 – She is in class 5A.

V. Read and match.

1 – E; 2 – H; 3 – L; 4 – F; 5 – K;

6 – I; 7 – G; 8 – D; 9 – C; 10 – B;

11 – A; 12 – N; 13 – O; 14 – P; 15 – M;

VI. Make the questions:

1 – What is your name?

2 – How are you?

3 – What is his name?

4 – Who is this?

5 – How old is she?

6 – What is her name?

7 – Are they your friends?

8 – It is Mary?

9 – What is your nickname?

10 – How old is Quan?

VII. Read and do the tasks.

A. TICK TRUE (T) OR FALSE (F)

1 – T; 2 – F: 3 – F; 4 – F; 5 – T;

B. ANSWER THE QUESTIONS:

1 – He is eight years old.

2 – He is in class 3A

3 – She is eights years old.

4 – Yes, they are.

5 – She is nine years old.

Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 – Đề 2

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh

I. Listen and number (1,5)

Listen and number

II. Circle A ,B or C (1,25)

1. _______ do you spell your name?

A. What

B. How

C. Is

2. My ________is Tony.

A. name

B. Linda

C. name’s

3. What’s ________ name ?

A. you

B. your

C. is

4. This________ Nam.

A. is

B. it

C. are

5. I ______fine, thanks .

A. is

B. am

C. are

III: Match A with B (1,75)

1. Hello, Nam. A. Yes, it is.
2. How do you spell Linda? B. L-I-N-D-A
3. What’s your name? C. My name’s Linda.
4. Is that Tony? D. I’m fine, thanks.
5. How are you? E. Hi, Peter.
6. What’s his name? F. Her name’s Nga.
7. What’s her name? G. His name’s Peter.

Đáp án: 1 – E; 2 – B; 3 – C; 4 – A; 5 – D; 6 – G; 7 – F

IV: Reorder the words (3)

1. Miss Hoa/ hello/ ,/ .

______________________________

2. Nam/ hi/ ,/ I’m/.

______________________________

3. I’m/ Nam/ hi/ ,/ Phong/.

______________________________

4. meet/ to/ nice/ you/ .

______________________________

5. you/ are/ how/ ?

______________________________

6. Phuong/ how/ spell/ you/ do/ ? P-H-U-O-N-G

______________________________

7. fine/ ,/ thanks/ I’m/ .

______________________________

8. Lan/ bye,

______________________________

9. Quan/ good bye/ .

______________________________

10. fine/ I’m/ and/ thanks/ you/ ,/ .

______________________________

11. This / is / Peter .

______________________________

12. name / his / Tom / is .

______________________________

13. Is/ Linda / that ?

______________________________

14. name/ what/ is/ your /?

______________________________

15. name/ Her / Nga/ is .

______________________________

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh

1. Hello, Miss Hoa.

2. Hi, I’m Nam.

3. Hi Nam, I’m Phong.

4. Nice to meet you.

5. How are you?

6. How do you spell Phuong?

7. I’m fine, thanks.

8. Bye Lan.

9. Goodbye, Quan.

10. I’m fine, thank you.

11. This is Peter.

12.His name is Tom.

13. Is that Linda?

14. What is your name?

15. Her name is Nga.

V. Read and complete (2,5)

I’m; yes; fine; hello; that; thank you

1. Mai: ___Hello____. I’m Mai.

Nam: Hi, Mai. _____________ Nam.

2. Nam: How are you, Quan?

Quan: _____________, thanks. And you?

Nam: Fine, _____________

3. Linda: Is _____________ Quan?

Nam: _____________, it is.

Đáp án: 1. I’m

2. Fine – thank you

3. that – yes

…………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

See more articles in the category: Văn học
See also  Lịch học lớp 3 trên truyền hình An Giang năm 2021 | 2022 Cokovietnam

Leave a Reply