Giáo án Lịch Sử 9 Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời | 2022 Cokovietnam

Hoạt động 1:

GV yêu cầu HS đọc mục 1 và hỏi:

? Phong trào công nhân đã kết hợp chặt chẽ với nông dân với các hoạt động phong phú nào? Tác dụng của các phong trào đó?

HS : Chống sưu cao, thuế nặng, chống cướp ruộng đất. Phong trào bãi khóa, bãi thị của học sinh và tiểu thương nổ ra liên tiếp, tạo làn sóng đấu tranh Cách mạng dân tộc, dân chủ khắp cả nước.

? Sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản đã có những biểu hiện tiêu cực nào? Trước tình hình đó, một yêu cầu cấp bách đặt ra là gì?

HS : Đó là sự chia rẽ giữa ba tổ chức cộng sản => không có lợi cho phong trào chung => phải có một Đảng thống nhất lãnh đạo cách mạng.

– Nhưng 3 tổ chức hoạt động riêng rẽ, hay đố kị nhau, có những lúc tranh giành, ảnh hưởng với nhau.

– Tình trạng đó cần phải giải quyết gấp, nếu không thì lực lượng cộng sản sẽ bị chia rẽ.

– Yêu cầu bức thiết của lịch sử lúc đó là phải thống nhất các lực lượng cộng sản ở Việt Nam thành 1 Đảng duy nhất.

? Hội nghị thống nhất 3 tổ chức Cộng sản ở đâu? Vào thời gian nào? Ai làm chủ trì? Thành phần tham dự? Nội dung là gì?

HS: Hội nghị thành lập Đảng được tiến hành từ 3 “7/2/1930 tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc.

– Tham gia Hội nghị còn có 2 đại biểu của Đông Dương cộng sản Đảng, 2 đại biểu của An Nam cộng sản Đảng, 2 đại biểu của nước ngoài (Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu).

– Nội dung của hội nghị:

   + Nguyễn Ái Quốc đã kêu gọi các tổ chức cộng sản xóa bỏ mọi hiềm khích, thống nhất với nhau thành tổ chức cộng sản duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Hội nghị đã nhất trí tán thành ý kiến trên.

? Hội nghị thành lập Đảng thông qua các văn bản quan trọng nào?

HS : Hội nghị thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt. Điều lệ tóm tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đó cũng là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

– Nhân dịp thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc đã ra lời kêu gọi.

GV giảng thêm:

– Đầu tháng1/1930, trước nhu cầu cấp bách của phong trào Cộng sản trong nước, được sự ủy nhiệm của Quốc tế Cộng sản. Nguyễn Ái Quốc đã từ Thái Lan về Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc triệu tập hội nghị thành lập Đảng, tham dự hội nghị có 7 đại biểu.

See also  Giới thiệu về trường học bằng tiếng Anh hay nhất (38 Mẫu) | 2022 Cokovietnam

– Nguyến Ái Quốc đại biểu của Quốc tế cộng sản.

– Đông Dương Cộng Sản Đảng 2 đại biểu: Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh.

– An Nam Cộng sản Đảng 2 đại biểu: Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiện.

– 2 đại biểu của nước ngoài : Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu.

– Ngày 24/2/1930, Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn xin gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

? Hội nghị thành lập Đảng có ý nghĩa quan trọng như thế nào?

HS: Hội nghị thành lập Đảng 3/2/1930 có ý nghĩa như 1 đại hội thành lập Đảng.

– Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt,…là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

GV giảng thêm:

– 3 tổ chức cộng sản ra đời năm 1929 luôn công kích lẫn nhau, nhưng họ đều thấy rằng cần phải thống nhất.

– Ngày 27/10/1929, Quốc Tế Cộng sản gửi những người cộng sản ở Đông Dương 1 bức thư yêu cầu các tổ chức Cộng Sản phải chấm dứt chia rẽ và công kích nhau. Thực hiện chỉ thị này Đông Dương cộng sản Đảng cử người sang Hương Cảng bàn với An Nam cộng sản Đảng, không thành. Đang lúc khó khăn nhất thì Nguyễn Ái Quốc xuất hiện để thống nhất 3 Đảng cộng sản.

? Em hãy nêu nội dung chủ yếu của Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt ( 3/2/1930) do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.

HS: – Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam.

– Mang tính chất dân tộc và giai cấp sâu sắc.

GV minh họa thêm:

– Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt nêu rõ:

   + Đường lối chiến lược của Cách mạng Việt Nam là phải tiến hành Cách mạng tư sản dân quyền và Cách mạng Xã hội chủ nghĩa, 2 giai đoạn đó kế tiếp nhau.

– Nhiệm vụ chiến lược:

   + Đánh đổ đế quốc phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam độc lập.

– Xây dựng chính quyền công nông binh.

– Quân đội: công nông.

– Lực lượng cách mạng: công, nông, tiểu tư sản.

– Cách Mạng Việt Nam là bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.

? Cương lĩnh chính trị của Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là một cương lĩnh chính trị thế nào?

HS : Đây là cương lĩnh chính trị giải phóng dân tộc, đúng đắn và sáng tạo.

Hoạt động 2:

GV yêu cầu HS đọc mục 2 và hỏi:

? Ban Chấp Hành TW Đảng họp lần I tại đâu? Thời gian nào? Có quyết định quan trọng nào? Thông qua một văn bản lịch sử nào?

See also  Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã | 2022 Cokovietnam

HS : Họp lần I tại Hương Cảng ( Trung Quốc) vào tháng 10 năm 1930. Quyết định đổi tên Đảng Cộng Sản Việt Nam thành Đảng Cộng Sản Đông Dương.Thông qua Luận cương chính trị 1930

? Em hãy nêu nội dung chủ yếu của Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng ta?

HS: Hội nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng tháng 10/1930 họp tại Hương Cảng – Trung Quốc quyết định đổi tên Đảng Cộng Sản Việt Nam thành Đảng Cộng Sản Đông Dương và thông qua Luận cương chính trị Cách mạng tư sản dân quyền do đ/c Trần Phú khởi thảo.

– Luận cương khẳng định tính chất của Cách mạng Đông Dương là cách Mạng tư sản dân quyền, sau đó bỏ qua tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên Chủ nghĩa xã hội.

? Để thực hiện Tư sản dân quyền, Đảng phải làm gì?

HS : – Tập hợp lực lượng quần chúng. Lãnh đạo cách mạng đấu tranh vũ trang , lật đổ chính quyền thống trị, giành chính quyền công – nông. Liên lạc cách mạng vô sản thuộc địa. Để thực hiện nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền.

GV giới thiệu H.31: Đ/c Trần Phú – Tổng bí thư đầu tiên của Đảng.

GV kết luận:

– Luận cương chính trị tháng 10/1930 đã đề cập đến những vấn đề cơ bản của cách mạng nhưng còn hạn chế nhất định:

   + Chưa nêu cao vấn đề dân tộc.

   + Nặng đấu tranh giai cấp.

   + Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tiểu tư sản, còn “tả khuynh”, “giáo điều” qua 1 quá trình đấu tranh những nhược điểm đó mới được xóa bỏ.

Hoạt động 3: GV yêu cầu HS đọc mục 3 và hỏi:

? Em hãy nêu ý nghĩa việc thành lập Đảng đới với cách mạng việt Nam? Ý nghĩa đối với cách mạng thế giới!

HS: – Đó là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam trong thời kì mới.

– Đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa 3 yếu tố: chủ nghĩa Mác Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong những năm đầu thế kỉ XX.

– Đó là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam , khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng .

– Chấm dứt thời kì khủng hoảng lãnh đạo trong phong trào cách mạng .

– Từ đây giai cấp công nhân Việt Nam nắm quyền lãnh đạo cách mạng .

– Đánh dấu bước nhảy vọt về sau của cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam .

See also  Soạn văn 6 trang 20 Kết nối tri thức | 2022 Cokovietnam

– Cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng thế giới

I. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930).

* Hoàn cảnh :

– Cuối 1929, 3 tổ chức Cộng sản đồng loạt xuất hiện lãnh đạo phong trào Cách Mạng. Nhưng giữa 3 tổ chức có sự chia rẽ đố kị nhau.

– Yêu cầu bức thiết của lịch sử lúc đó là phải thống nhất các lực lượng cộng sản ở Việt Nam.

– Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam.

* Nội dung hội nghị thành lập Đảng .

– Hội nghị tiến hành từ 3 ” 7/2/1930 tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc.

– Nội dung của hội nghị :

   + Nguyễn Ái Quốc đã kêu gọi các tổ chức cộng sản xóa bỏ mọi hiềm khích, thống nhất với nhau thành tổ chức cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Hội nghị thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.

* Ý nghĩa lịch sử của Hội nghị thành lập Đảng .

– Nó có ý nghĩa như 1 đại hội.

– Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt,…là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

* Nội dung của chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt…

– Đó là cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc.

– Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam.

– Mang tính chất dân tộc và giai cấp sâu sắc.

II . Luận cương chính trị 10/1930)

– Nội dung luận cương :

   + Tiến hành cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên Chủ nghĩa xã hội, bỏ qua Tư Bản Chủ nghĩa.

   + Nhiệm vụ chiến lược : Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp và chế độ phong kiến.

   + Phương pháp cách mạng : Khi tình thế cách mạng xuất hiện, lãnh đạo quân chúng vũ trang bạo động.

– Lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản .

   + Lực lượng cách mạng là công nông.

   + Xây dựng chính quyền công nông.

   + Cách mạng Việt Nam gắn liền khắng khít với cách mạng thế giới.

III . Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng.

– Đó là tất yếu lịch sử.

– Là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam .

– Khẳng định vai trị của giai cấp công nhân Việt Nam.

– Chấm dứt khủng hoảng trong sự lãnh đạo.

– Đánh dấu bước tiến của cách mạng Việt Nam

– Cách mạng VN gắn liền với cách mạng thế giới.

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply