(Luận văn thạc sĩ) thành phần côn trùng hại kho bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; đặc điểm – cách bảo quản xác côn trùng

… THÀNH PHẦN CÔN TRÙNG HẠI KHO BẢO QUẢN NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NI 4.1.1 Thành phần trùng hại kho bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi mức độ phổ biến chúng Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi mặt hàng… số liệu 30 Phần Kết thảo luận 31 4.1 Thành phần côn

Bạn đang xem: cách bảo quản xác côn trùng

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:58

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ QUANG HUY THÀNH PHẦN CÔN TRÙNG HẠI KHO BẢO QUẢN NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI; ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI CỦA LOÀI MỌT KHUẨN ĐEN ALPHITOBIUS DIAPERINUS (PANZER) (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE) NĂM 2017 TẠI HẢI PHÒNG Ngành: Bảo vệ thực vật Mã ngành: 60 62 01 12 Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Ngọc Anh NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Vũ Quang Huy i LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới TS Lê Ngọc Anh, người hướng dẫn, bảo tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài hồn chỉnh luận văn Nhân dịp tơi xin chân thành cảm ơn tới thầy cô Bộ môn Côn trùng, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ suốt thời gian thực luận văn Tôi xin cảm ơn cán Chi cục Trồng trọt Trồng trọt Bảo vệ thực vật Hải Phịng nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực đề tài Cuối với lòng biết ơn sâu sắc xin dành cho gia đình, bạn bè giúp đỡ nhiều vật chất, tinh thần thời gian để thân tơi hồn thành chương trình học tập đề tài nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Vũ Quang Huy ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt .vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4.1 Những đóng góp 1.4.2 Ý nghĩa khoa học 1.4.3 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 2.2.1 Thành phần côn trùng hại kho nông sản, tổn thất côn trùng gây 2.2.2 Thiệt hại trùng gây q trình bảo quản nông sản 2.2.3 Nghiên cứu đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh học, sinh thái học mọt khuẩn đen A diaperinus 2.2.4 Nghiên cứu biện pháp phịng trừ trùng gây hại kho nơng sản 10 2.3 Tình hình nghiên cứu nước 12 2.3.1 Thành phần côn trùng kho nông sản Việt Nam 12 2.3.2 Nghiên cứu đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh học sinh thái học mọt khuẩn đen A diaperinus 13 2.3.3 Nghiên cứu biện pháp phịng trừ trùng gây hại kho nông sản 15 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 19 iii 3.1 Địa điểm nghiên cứu 19 3.2 Thời gian nghiên cứu 19 3.3 Đối tượng, vật liệu nghiên cứu 19 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu 19 3.3.2 Dụng cụ nghiên cứu 19 3.4 Nội dung nghiên cứu 20 3.5 Phương pháp nghiên cứu 20 3.5.1 Phương pháp điều tra thành phần côn trùng hại kho bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 20 3.5.2 Nghiên cứu diễn biến mật độ mọt khuẩn đen A diaperinus kho bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 22 3.5.3 Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái mọt khuẩn đen A diaperinus 23 3.5.4 Thử nghiệm biện pháp phòng trừ mọt khuẩn đen A diaperinus thuốc xông hoạt chất phosphide (Quickphos 56%) 29 3.5.5 Phương pháp xử lý số liệu 30 Phần Kết thảo luận 31 4.1 Thành phần côn trùng hại kho bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 31 4.1.1 Thành phần côn trùng hại kho bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi mức độ phổ biến chúng 31 4.1.2 Thành phần côn trùng hại mức độ phổ biến chúng hình thức bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 34 4.2 Diễn biến mật độ mọt khuẩn đen A diaperinus kho bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 37 4.3 Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái mọt khuẩn đen A diaperinus 39 4.3.1 Nghiên cứu đặc điểm hình thái mọt khuẩn đen A diaperinus 39 4.3.2 Thờı gıan phát dục pha vòng đờı mọt khuẩn đen A diaperinus 44 4.3.3 Tỷ lệ chết pha trước trưởng thành mọt khuẩn đen A diaperinus 47 4.3.4 Thờı gıan đẻ trứng sức đẻ trứng mọt khuẩn đen A diaperinus 49 4.3.5 Ảnh hưởng mật độ trưởng thành tớı sức đẻ trứng tỷ lệ trứng nở mọt khuẩn đen A diaperinus 51 4.3.6 Nghiên cứu thời gian sống trưởng thành mọt khuẩn đen A diaperinus điều kiện có khơng có thức ăn 53 iv 4.3.7 Xác định khả gây hạı mọt khuẩn đen A diaperinus 54 4.4 Đánh giá hiệu lực biện pháp phòng trừ mọt khuẩn đen A diaperinus thuốc xông quickphos 56 % (hoạt chất phosphine) 57 Phần Kết luận kiến nghị 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Kiến nghị 60 Tài liệu tham khảo 61 Phụ lục 66 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viêt tắt Viết đầy đủ BNNPTNT Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn BVTV Bảo vệ thực vật CT Công thức ĐC Đối chứng FAO Food and Agriculture Organization KDTV Kiểm dịch thực vật NSXL Ngày sau xử lý NXB Nhà xuất QCVN Quy chuẩn Việt Nam STT Số thứ tự TSXH Tần suất xuất vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Thành phần côn trùng hại kho bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi mức độ phổ biến chúng qua tháng năm 2017 Hải Phịng 31 Bảng 4.2 Thành phần trùng hại mức độ phổ biến chúng hình thức bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi năm 2017 Hải Phòng 35 Bảng 4.3 Diễn biến mật độ mọt khuẩn đen A diaperinus kho hàng rời chứa ngô gạo 38 Bảng 4.4 Kích thước pha phát dục mọt khuẩn đen A diaperinus thức ăn bột ngô 39 Bảng 4.5 Kích thước pha phát dục mọt khuẩn đen A diaperinus thức ăn bột gạo 41 Bảng 4.6 Thời gian phát dục pha vòng đời mọt khuẩn đen A.diaperinus bột ngô 44 Bảng 4.7 Thời gian phát dục pha vòng đời mọt khuẩn đen A diaperinus bột gạo 45 Bảng 4.8 Tỷ lệ chết pha trước trưởng thành mọt khuẩn đen A diaperinus bột ngô 47 Bảng 4.9 Tỷ lệ chết pha trước trưởng thành mọt khuẩn đen A diaperinus bột gạo 48 Bảng 4.10 Thời gian đẻ trứng sức đẻ trứng mọt khuẩn đen A diaperinus bột ngô 49 Bảng 4.11 Thời gian đẻ trứng sức đẻ trứng mọt khuẩn đen A diaperinus bột gạo 50 Bảng 4.12 Ảnh hưởng mật độ trưởng thành tới sức đẻ trứng tỷ lệ trứng nở mọt khuẩn đen A diaperinus 51 Bảng 4.13 Thời gian sống trưởng thành mọt khuẩn đen A diaperinus điều kiện có khơng có thức ăn 53 Bảng 4.14 Khả gây hại mọt khuẩn đen A diaperinus bột ngô 55 Bảng 4.15 Khả gây hại mọt khuẩn đen A diaperinus bột gạo 56 Bảng 4.16 Hiệu lực phòng trừ mọt khuẩn đen A diaperinus thuốc xông Quickphos 56 % 58 vii DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Các loại hình bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn ni 21 Hình 3.2 Lọ ni nguồn mọt khuẩn đen A diaperinus 23 Hình 3.3 Hình dạng gai đối chày chân trước thể khác biệt giới tính (trái: đực, phải: cái) 27 Hình 3.4 Một số hình ảnh q trình thực khóa luận 30 Hình 4.1 Tỷ lệ côn trùng gây hại kho bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn ni Hải Phịng năm 2017 34 Hình 4.2 Một số lồi trùng gây hại trình điều tra 37 Hình 4.3 Diễn biến mật độ mọt khuẩn đen A diaperinus kho hàng rời chứa ngô gạo 38 Hình 4.4 Hình thái mọt khuẩn đen A diaperinus 43 Hình 4.5 Thời gian phát dục vòng đời mọt khuẩn đen A diaperinus nuôi nhiệt độ 25oC 46 Hình 4.6 Thời gian phát dục vịng đời mọt khuẩn đen A diaperinus nuôi nhiệt độ 30oC Hình 4.7 Ảnh hưởng mật độ trưởng thành tới sức đẻ trứng A diaperinus 52 Hình 4.8 Ảnh hưởng mật độ trưởng thành tới tỷ lệ trứng nở mọt khuẩn đen A diaperinus 52 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Vũ Quang Huy Tên luận văn: “Thành phần côn trùng hại kho bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; đặc điểm sinh học, sinh thái loài mọt khuẩn đen Alphitobius diaperinus (Panzer) (Coleoptera: Tenebrionidae) năm 2017 Hải Phòng” Ngành: Bảo vệ thực vật Mã số: 06 62 01 12 Tên sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu: Trên sở xác định thành phần côn trùng hại kho bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi khu vực Hải Phịng, xác định đặc điểm hình thái, sinh học mọt khuẩn đen Alphitobius diaperinus (Panzer), đề xuất biện pháp phòng trừ thuốc phosphine cách hợp lý Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu đối tượng loài Alphitobius diaperinus (Panzer) Điều tra xác định thành phần côn trùng gây hại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Hải Phòng tiến hành theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 01 – 141: 2013/BNNPTNT: Quy chuẩn quốc gia phương pháp lấy mẫu Kiểm dịch thực vật Thí nghiệm ni sinh học mọt khuẩn đen tiến hành tủ định ôn điều kiện nhiệt độ 25ºC 30ºC, ẩm độ 70% với thức ăn bột ngô bột gạo sấy khử trùng 60ºC vòng Trưởng thành lấy từ hộp nuôi nguồn cho giao phối quần thể, theo dõi 02 lần/ngày để thu trứng, trứng thu tiếp tục nuôi theo phương pháp nuôi thể hộp nhựa (Ø 8cm; cao 5cm) bên chứa 30g thức ăn bột ngô bột gạo Hàng ngày tiếp tục quan sát, mô tả màu sắc đo kích thước, thời gian phát dục tỷ lệ chết pha phát dục, (n ≥ 30) Phương pháp xử lý bảo quản côn trùng theo Bùi Cơng Hiển (1995) Thử nghiệm biện pháp phịng trừ phịng thí nghiệm thực theo quy chuẩn Việt Nam 01-19/2010/BNNPTNT (Bộ Nông nghiệp PTNT, 2010) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy trình kỹ thuật xơng khử trùng Kết kết luận Xác định 20 lồi trùng thuộc bộ, 14 họ trùng (Coleoptera, Lepidoptera, Psocoptera) gây hại kho bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2017 Từ tháng đến tháng 6, diễn biến mật độ mọt khuẩn đen A diaperinus tăng dần, kho chứa ngơ có mật độ mọt khuẩn đen A diaperinus cao kho chứa gạo ix 31 Haines C.P., P Dobie, R.J Hodges and P.F Prevett (1991) Insects and arachinids of tropical stored products their biology and identification Storage department tropical development and research institute, London 32 Hosen M., K.A Rahman and M Hossain (2004) Growth and development of the lesser mealworm Alphitobius diaperinus (Panzer) (Coleoptera : Tenebrionidae) on cereal flours Pakistan Journal of Biological Sciences (9) pp 1505 – 1508 33 James C.D and P.E Kaufman (2009) Lesser mealworm, litter beetle, Alphitobius diaperinus (Panzer) (Coleoptera : Tenebrionidae) University of Florida, Florida 34 Lambkin TA (2001) Investigations into the management of the darkling beetle Rural Industries Research and Development Corporation, Kingston 35 McGaughey W.H (1980) Bacillus thuringiensis for moth control in stored wheat Entomol 112 pp 327-31 36 Pawley W.H (1963) Possibilities of increasing world food production FFHC Basic Study No 10 FAO, Rome 37 Renault D., C Salin, G Vannier and P Vernon (1999) Survival and chill-coma in the adult lesser mealworm, Alphitobius diaperinus (Coleoptera: Tenebrionidae) exposed to low temperatures Journal of Thermal Biology 24 (4) pp 229 – 236 38 Rueda L.M and R.C Axtell (1996) Temperature dependent development and survival of lesser mealworm Alphitobius diaperinus Medical and Veterinary Entomology 10 pp 80 – 86 39 Snelson J.T (1987) Grain protectants Australian Centre for International Agricultural Research, Canberra 40 Spilman T.J (1991) Darkling beetles (Coleoptera: Tenebrionidae), In: Insect and mite pest in food: An illustrated key, (Gorham J.R ed) US Department of Agriculture, Agriculture Handbook No 655 41 Stephen M.G (2004) Litter beetles – What is the economic impact? Proceeding 2004 Poultry Information Exchange, Brisbane pp 179 – 187 42 Subramanyam B and D W Hagstrum (1996) Integrated management of insects in stored products New York pp 223-286 64 43 Tapondjou L.A., C Adler, H Bouda and D.A Fontem (2002) Efficacy of powder and essential oil from Chenopodium ambrosioides leaves as post-harvest grain protectants against six-stored product beetles Journal of Stored Products Research 38 (4) pp 395 – 402 44 Taro I., M Mika and M Akihiro (2008) Biological aspects and predatory abilities of hemipterans attacking stored-product insects Food Safety Division, National Food Research Institute, Tsukuba 45 Whitney E.B (2011) Insecticide susceptibility of th adult darkling beetle, Alphitobius diaperinus (Coleoptera: Tenebrionidae): Topical treatment with bifenthrin, imidacloprid and spinisad Auburn University: – 17 46 Wilma C.H., M.B Nico, R.B Rijkelt and F.J.R Wilma (2008) Darkling beetles (Alphitobius diaperinus) and their larvae as potential vectors for the transfer of Campylobacter jejuni and Salmonella enterica serovar Paratyphi B variant Java between successive broiler flocks Applied and Environmental Microbiology 74 (22) pp 6887 – 6891 65 PHỤ LỤC PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU – Chuẩn bị dụng cụ: + Thước đo, chổi, bút lơng, kẹp gắp, ống hút trùng; + Kính lúp cầm tay độ phóng đại (10X); + Nguồn sáng; + Bộ sàng (nắp, đáy sàng tối thiểu 02 sàng với kích thước mắt sàng sử dụng dạng bột mịn hạt); + Xiên loại (ít 02 loại xiên: dài 1,5m ngắn 0,3m); + Vợt (đường kính miệng vợt 30 cm); + Đồ dùng mở bao, hộp, cốc đong, găng tay, bút lông, ống nghiệm có nắp, túi nylong đựng mẫu, ; + Cân (độ nhạy ± 1g) + Đồ dùng trộn, chia mẫu – Xác định loại nông sản lấy mẫu: Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (ngô, gạo, đậu tương, bột cá, ngô dầu cọ, sắn lát, …) – Xác định thời gian lấy mẫu: Từ 01/01/2017 đến 30/6/2017 Định kỳ 14 ngày/lần – Xác định số mẫu ban đầu cần lấy + Lơ vật thể có số đơn vị tính mẫu ≤500 tấn:số mẫu ban đầu cần lấy tra bảng: Khối lượng lô vật thể (tấn) Số mẫu Khối lượng lô vật thể (tấn) Số mẫu ≤1 91-100 45 1-5 101 – 120 47 6-10 14 121 – 140 49 11 – 15 16 141 – 160 50 16 – 20 18 161 – 180 51 21 -25 21 181 – 200 51 26 – 30 23 201- 230 52 31 -35 26 231 – 260 53 36 – 40 29 261 – 290 53 41 -45 35 291 – 320 54 46 – 50 37 321 – 350 54 51-60 39 351 – 400 55 66 61-70 41 401 – 450 55 71-80 43 451 – 500 56 81-90 44 + Lơ vật thể có số đơn vị tính mẫu > 500 tấn: chia thành lô nhỏ ≤ 500 tấn; số mẫu ban đầu cần lấy tổng cộng số lượng mẫu lô nhỏ – Khối lượng mẫu ban đầu (phân loại theo kích cỡ đường kính): < 2mm : 0,5 kg/mẫu Từ – mm : kg/mẫu ≥ mm : kg/mẫu – Xác định vị trí điểm lấy mẫu ban đầu Các điểm lấy mẫu ban đầu phải phân bố lô vật thể Mẫu lấy theo phương pháp đường chéo góc mặt quy ước tính theo độ cao lơ vật thể sau: + Lơ vật thể có chiều cao < 2m: lấy mẫu 01 mặt quy ước chiều cao lô vật thể + Lô vật thể có chiều cao từ 2-3m: lấy mẫu 02 mặt quy ước, cách mặt mặt đáy lô vật thể 0,1 – 0,5m 67 + Lơ vật thể có chiều cao > m chia thành m/lớp hàng Mỗi lớp hàng thực xác định vị trí lấy mẫu theo hướng dẫn – Lấy mẫu ban đầu: + Dùng xiên dài hàng đổ rời, xiên ngắn hàng đóng bao sợi + Trong trường hợp trùng bay dùng vợt bắt, vợt /m3 không gian, vợt quãng đường di chuyển lần vợt 2m Không gian dùng vợt cách lô vật thể từ 10 m trở lại (nếu khoảng cách có vật cản lấy vật cản làm giới hạn) – Lấy mẫu trung bình: Trộn tất mẫu ban đầu, phân tách mẫu theo nguyên tắc đường chéo để lấy mẫu trung bình.Mẫu trung bình chiếm 5% tổng lượng mẫuban đầu, đồng thời đảm bảo đủ lượng để thực phân tích giám định tiêu phịng thí nghiệm * Phương pháp phân loại mẫu côn trùng: + Đối với côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng dùng sàng để phân loại mẫu bước 1, sau dùng panh, bút lơng gạt nhẹ cho côn trùng rơi vào ống nghiệm để thu bắt bịt kín lại nút bơng + Đối với côn trùng thuộc Bộ Cánh vẩy, sau thu bắt vợt, dùng ống nghiệm để chụp, chúng bay ngược lên phía đáy ống nghiệm Chỉ tiêu theo dõi: Mức độ phổ biến đối tượng nghiên cứu: C= Na N x 100 Trong đó: – C: mức độ phổ biến loài a – Na: Số lượng mẫu thu có lồi a – N: Tổng số mẫu thu Mức độ phổ biến chia thành cấp: + : Gặp (C < 25%) ++ : Gặp (25 ≤ C < 50%) +++ : Thường gặp (C = 50-75%) ++++ : Gặp nhiều (C > 75%) Mẫu thu địa điểm để riêng túi nilon có nhãn theo quy định Tất mẫu thu thập địa điểm phải đưa phịng thí nghiệm giám định lại kính lúp soi chụp ảnh Phòng Kiểm dịch thực vật nội địa Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật Hải Phòng 68 PHỤ LỤC XỬ LÝ THỐNG KÊ Kích thước trứng nuôi bột ngô :PAGE kich thuoc trung – ngo MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ 25oC 30oC NOS 150 150 TR D 0.847143 0.909286 TR R 0.421429 0.432143 SE(N= 70) 0.772115E-02 0.417073E-02 5%LSD 138DF 0.215885E-01 0.116614E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE – COPY 23/ 7/17 1:31 :PAGE kich thuoc trung – ngo F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION – VARIATE TR D TR R GRAND MEAN (N= 140) NO OBS 300 0.87821 300 0.42679 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.71523E-010.64600E-01 7.4 0.0000 0.35182E-010.34895E-01 8.2 0.0680 | | | | Kích thước sâu non ni bột ngơ :PAGE Kich thuoc au trung – ngo 17 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ 25oC 30oC NOS 121 132 SE(N= 66) 5%LSD 130DF 25oC 30oC CT$ CT$ NOS 121 132 CT$ T2 D 3.23182 3.31667 T2 R 0.555303 0.602273 T3 D 4.97348 5.26136 T3 R 0.876515 0.917425 T4 D 8.02879 8.71591 T4 R 1.05000 1.09318 0.669930E-02 0.474968E-02 0.272712E-01 0.651725E-02 0.187416E-01 0.132874E-01 0.762924E-01 0.182323E-01 NOS 121 132 SE(N= 66) 5%LSD 130DF 25oC 30oC T1 R 0.356818 0.355303 0.735698E-02 0.528969E-02 0.647614E-02 0.503835E-02 0.205815E-01 0.147981E-01 0.181173E-01 0.140950E-01 SE(N= 66) 5%LSD 130DF 25oC 30oC T1 D 1.73182 1.79242 T5 D 9.15000 9.73637 T5 R 1.17803 1.24394 T6 D 11.7652 12.7689 T6 R 1.28106 1.37803 0.936649E-02 0.429424E-02 0.955701E-02 0.505759E-02 0.262032E-01 0.120133E-01 0.267362E-01 0.141488E-01 NOS 121 132 T7 D 12.4439 13.2545 T7 R 1.54848 1.62348 T8 D 14.8197 15.7212 T8 R 1.65682 1.73788 SE(N= 66) 0.141841E-01 0.630376E-02 0.247120E-01 0.656450E-02 5%LSD 130DF 0.396808E-01 0.176350E-01 0.691330E-01 0.183645E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE – COPY 23/ 7/17 1:39 :PAGE 69 18 Kich thuoc au trung – ngo F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION – VARIATE T1 T1 T2 T2 T3 T3 T4 T4 T5 T5 T6 T6 T7 T7 T8 T8 D R D R D R D R D R D R D R D R GRAND MEAN (N= 132) NO OBS 253 1.7621 253 0.35606 253 3.2742 253 0.57879 253 5.1174 253 0.89697 253 8.3723 253 1.0716 253 9.4432 253 1.2110 253 12.267 253 1.3295 253 12.849 253 1.5860 253 15.270 253 1.6973 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.66860E-010.59768E-01 3.4 0.0000 0.42816E-010.42974E-01 12.1 0.8344 0.67531E-010.52612E-01 1.6 0.0000 0.47100E-010.40932E-01 7.1 0.0000 0.15432 0.54425E-01 1.1 0.0000 0.43579E-010.38587E-01 4.3 0.0000 0.40945 0.22155 2.6 0.0000 0.57023E-010.52946E-01 4.9 0.0000 0.30390 0.76094E-01 0.8 0.0000 0.47980E-010.34887E-01 2.9 0.0000 0.50971 0.77642E-01 0.6 0.0000 0.63593E-010.41088E-01 3.1 0.0000 0.42273 0.11523 0.9 0.0000 0.63401E-010.51212E-01 3.2 0.0000 0.49470 0.20076 1.3 0.0000 0.66915E-010.53330E-01 3.1 0.0000 | | | | Kích thước nhộng trưởng thành nuôi bột ngô :PAGE kich thuoc nhong va TT – ngo MEANS FOR EFFECT CT$ 25oC 30oC SE(N= 5%LSD CT$ NOS 79 94 32) 62DF CT$ 25oC 30oC NC D 7.86875 7.99375 NC R 2.85156 3.00469 ND D 7.24531 7.66250 ND R 2.74688 2.92500 0.144192E-01 0.724773E-02 0.123335E-01 0.613554E-02 0.407591E-01 0.204874E-01 0.348634E-01 0.173435E-01 NOS 79 94 TTC D 6.95625 7.22812 TTC R 3.07500 3.09063 TTD D 6.15625 6.45469 TTD R 2.95938 3.05469 SE(N= 32) 0.109627E-01 0.984219E-02 0.113492E-01 0.105060E-01 5%LSD 62DF 0.309885E-01 0.278212E-01 0.320811E-01 0.296975E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE – COPY 23/ 7/17 1:49 :PAGE kich thuoc nhong va TT – ngo F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION – VARIATE NC NC ND ND TTC TTC TTD TTD D R D R D R D R GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ (N= 64) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | OBS TOTAL SS RESID SS | 173 7.9312 0.10255 0.81567E-01 1.0 0.0000 173 2.9281 0.87230E-010.40999E-01 1.4 0.0000 173 7.4539 0.22134 0.69769E-01 0.9 0.0000 173 2.8359 0.96143E-010.34708E-01 1.2 0.0000 173 7.0922 0.15019 0.62014E-01 0.9 0.0000 173 3.0828 0.55791E-010.55676E-01 1.8 0.2652 173 6.3055 0.16333 0.64201E-01 1.0 0.0000 173 3.0070 0.76047E-010.59431E-01 2.0 0.0000 70 | | | | 10 Kích thước trứng ni bột gạo :PAGE kich thuoc trung – gao MEANS FOR EFFECT CT$ 25oC 30oC CT$ NOS 150 150 TR D 0.737143 0.842143 TR R 0.331429 0.357143 SE(N= 70) 0.563381E-02 0.468783E-02 5%LSD 138DF 0.157522E-01 0.131073E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 23/ 7/17 22:34 :PAGE kich thuoc trung – gao F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION – VARIATE TR D TR R GRAND MEAN (N= 140) NO OBS 300 0.78964 300 0.34429 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.70582E-010.47136E-01 6.0 0.0000 0.41155E-010.39221E-01 11.4 0.0002 | | | | Kích thước sâu non nuôi bột gạo :PAGE kich thuoc au trung – gao 17 MEANS FOR EFFECT CT$ 25oC 30oC CT$ NOS 110 115 SE(N= 65) 5%LSD 128DF CT$ 25oC 30oC CT$ NOS 110 115 CT$ T2 D 3.15231 2.84308 T2 R 0.590000 0.474616 T3 D 5.17692 4.98538 T3 R 0.766923 0.677693 T4 D 7.18769 7.96308 T4 R 0.912308 0.826153 0.189540E-01 0.419675E-02 0.707549E-02 0.554367E-02 0.530325E-01 0.117423E-01 0.197969E-01 0.155110E-01 NOS 110 115 SE(N= 65) 5%LSD 128DF 25oC 30oC T1 R 0.289231 0.419231 0.717361E-02 0.425906E-02 0.527533E-02 0.412567E-02 0.200714E-01 0.119166E-01 0.147601E-01 0.115434E-01 SE(N= 65) 5%LSD 128DF 25oC 30oC T1 D 1.10615 1.30538 T5 D 8.11615 8.50615 T5 R 1.08154 1.01077 T6 D 10.2900 10.5431 T6 R 1.16615 1.12308 0.637451E-02 0.548498E-02 0.216656E-01 0.302082E-02 0.178356E-01 0.153467E-01 0.606193E-01 0.845213E-02 NOS 110 115 T7 D 11.3423 12.3408 T7 R 1.32923 1.22385 T8 D 13.2115 13.0538 T8 R 1.52769 1.35231 SE(N= 65) 0.184612E-01 0.310088E-02 0.115525E-01 0.420779E-02 5%LSD 128DF 0.516537E-01 0.867612E-02 0.323233E-01 0.117732E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 23/ 7/17 22:40 :PAGE 18 kich thuoc au trung – gao F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION – 71 VARIATE T1 T1 T2 T2 T3 T3 T4 T4 T5 T5 T6 T6 T7 T7 T8 T8 D R D R D R D R D R D R D R D R GRAND MEAN (N= 130) NO OBS 225 1.2058 225 0.35423 225 2.9977 225 0.53231 225 5.0812 225 0.72231 225 7.5754 225 0.86923 225 8.3112 225 1.0462 225 10.417 225 1.1446 225 11.842 225 1.2765 225 13.133 225 1.4400 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.11541 0.57836E-01 4.8 0.0000 0.73673E-010.34338E-01 9.7 0.0000 0.16089 0.42531E-01 1.4 0.0000 0.66723E-010.33262E-01 6.2 0.0000 0.18004 0.15281 3.0 0.0000 0.56053E-010.33835E-01 4.7 0.0000 0.39332 0.57044E-01 0.8 0.0000 0.62065E-010.44695E-01 5.1 0.0000 0.20234 0.51393E-01 0.6 0.0000 0.56588E-010.44221E-01 4.2 0.0000 0.21543 0.17467 1.7 0.0000 0.32497E-010.24355E-01 2.1 0.0000 0.52263 0.14884 1.3 0.0000 0.58465E-010.25000E-01 2.0 0.0000 0.12195 0.93139E-01 0.7 0.0000 0.94294E-010.33924E-01 2.4 0.0000 | | | | Kích thước nhộng trưởng thành ni bột gạo :PAGE kich thuoc nhong va truong – gao MEANS FOR EFFECT CT$ 25oC 30oC SE(N= 5%LSD 25oC 30oC CT$ NOS 70 74 32) 62DF CT$ NC D 7.77031 7.69844 NC R 2.82344 2.72500 ND D 6.97500 7.25469 ND R 2.62500 2.50156 0.113752E-01 0.572037E-02 0.118116E-01 0.604177E-02 0.321545E-01 0.161699E-01 0.333882E-01 0.170784E-01 NOS 70 74 TTC D 6.38281 6.29375 TTC R 2.87500 2.87500 TTD D 5.92500 5.75156 TTD R 2.73906 2.70000 SE(N= 32) 0.104533E-01 0.449015E-02 0.604177E-02 0.740095E-02 5%LSD 62DF 0.295488E-01 0.126924E-01 0.170784E-01 0.209205E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 23/ 7/17 22:44 :PAGE kich thuoc nhong va truong – gao 10 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION – VARIATE NC NC ND ND TTC TTC TTD TTD D R D R D R D R GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ (N= 64) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | OBS TOTAL SS RESID SS | 144 7.7344 0.73395E-010.64348E-01 0.8 0.0001 144 2.7742 0.59088E-010.32359E-01 1.2 0.0000 144 7.1148 0.15576 0.66817E-01 0.9 0.0000 144 2.5633 0.70846E-010.34177E-01 1.3 0.0000 144 6.3383 0.73863E-010.59133E-01 0.9 0.0000 144 2.8750 0.25198E-010.25400E-01 0.9 1.0000 144 5.8383 0.93750E-010.34177E-01 0.6 0.0000 144 2.7195 0.45962E-010.41866E-01 1.5 0.0005 | | | | Thời gian phát dục nuôi bột ngô :PAGE Thoi gian phat duc – ngo MEANS FOR EFFECT CT$ 72 13 25oC 30oC CT$ NOS 65 65 SE(N= 65) 5%LSD 128DF CT$ 25oC 30oC CT$ T1 5.20769 3.12308 T2 5.00000 2.63077 T3 5.80769 3.43846 0.434287E-01 0.416912E-01 0.404873E-01 0.426018E-01 0.121512 0.116650 0.113282 0.119198 NOS 65 65 SE(N= 65) 5%LSD 128DF 25oC 30oC TR 6.70769 4.00769 T4 4.25385 2.86154 T5 5.28462 3.03077 T6 5.13077 2.95385 T7 5.21538 2.83846 0.296520E-01 0.430549E-01 0.445329E-01 0.301016E-01 0.829648E-01 0.120466 0.124601 0.842230E-01 NOS 65 65 T8 3.92308 2.08462 N 5.16923 3.97692 TT 12.1462 7.40000 VD 63.8462 38.3462 SE(N= 65) 0.378189E-01 0.476035E-01 0.409644E-01 0.131071 5%LSD 128DF 0.105816 0.133192 0.114617 0.366730 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 24/ 7/17 0:18 :PAGE Thoi gian phat duc – ngo 14 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION – VARIATE TR T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 N TT VD GRAND MEAN (N= 130) NO OBS 130 5.3577 130 4.1654 130 3.8154 130 4.6231 130 3.5577 130 4.1577 130 4.0423 130 4.0269 130 3.0038 130 4.5731 130 9.7731 130 51.096 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.3994 0.35013 6.5 0.0000 1.0986 0.33613 8.1 0.0000 1.2328 0.32642 8.6 0.0000 1.2374 0.34347 7.4 0.0000 0.73831 0.23906 6.7 0.0000 1.1829 0.34712 8.3 0.0000 1.1497 0.35904 8.9 0.0000 1.2173 0.24269 6.0 0.0000 0.97148 0.30491 10.2 0.0000 0.71015 0.38379 8.4 0.0000 2.4049 0.33027 3.4 0.0000 12.843 1.0567 2.1 0.0000 | | | | Thời gian phát dục nuôi bột gạo :PAGE Thoi gian phat duc – gao 13 MEANS FOR EFFECT CT$ 25oC 30oC CT$ NOS 65 65 SE(N= 65) 5%LSD 128DF CT$ 25oC 30oC CT$ T1 5.85385 3.39231 T2 5.84615 2.77692 T3 6.46154 3.64615 0.420766E-01 0.411783E-01 0.299785E-01 0.403055E-01 0.117728 0.115215 0.838785E-01 0.112773 NOS 65 65 SE(N= 65) 5%LSD 128DF 25oC 30oC TR 6.82308 4.27692 T4 5.19231 3.08462 T5 5.69231 3.20769 T6 5.57692 3.09231 T7 5.64615 3.02308 0.419344E-01 0.414466E-01 0.520746E-01 0.388806E-01 0.117331 0.115966 0.145702 0.108786 NOS 65 65 T8 4.18462 2.26154 N 6.15385 4.10769 73 TT 14.5462 8.62308 VD 71.9769 41.4923 SE(N= 65) 0.306937E-01 0.398426E-01 0.494869E-01 0.153065 5%LSD 128DF 0.858797E-01 0.111478 0.138462 0.428270 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 24/ 7/17 0:21 :PAGE Thoi gian phat duc – gao 14 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION – VARIATE TR T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 N TT VD GRAND MEAN (N= 130) NO OBS 130 5.5500 130 4.6231 130 4.3115 130 5.0538 130 4.1385 130 4.4500 130 4.3346 130 4.3346 130 3.2231 130 5.1308 130 11.585 130 56.735 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.3219 0.33923 6.1 0.0000 1.2790 0.33199 7.2 0.0000 1.5592 0.24169 5.6 0.0000 1.4497 0.32495 6.4 0.0000 1.1102 0.33809 8.2 0.0000 1.2908 0.33415 7.5 0.0000 1.3154 0.41984 9.7 0.0000 1.3531 0.31347 7.2 0.0000 0.99624 0.24746 7.7 0.0000 1.0757 0.32122 6.3 0.0000 2.9994 0.39898 3.4 0.0000 15.351 1.2341 2.2 0.0000 | | | | Thời gian đẻ trứng sức đẻ trứng nuôi bột ngô :PAGE Thoi gian de trung va suc sinh san – ngo MEANS FOR EFFECT CT$ 25oc 30oC SE(N= 5%LSD CT$ NOS 32 32 32) 62DF CT$ 25oc 30oC NOS 32 32 TONG TR 134.188 126.875 SO NGAY 19.4688 14.2500 TR/NGAY 6.94993 8.99764 TR NO 107.781 112.438 1.29172 3.65133 0.278577 0.787462 0.165579 0.468046 1.00386 2.83764 TY LE NO 80.4684 88.7683 SE(N= 32) 0.847932 5%LSD 62DF 2.39687 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 24/ 7/17 0:50 :PAGE Thoi gian de trung va suc sinh san – ngo F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION – VARIATE TONG TR SO NGAY TR/NGAY TR NO TY LE NO GRAND MEAN (N= 64) NO OBS 64 130.53 64 16.859 64 7.9738 64 110.11 64 84.618 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 8.1318 7.3071 5.6 0.0002 3.0596 1.5759 9.3 0.0000 1.3886 0.93665 11.7 0.0000 6.1026 5.6787 5.2 0.0018 6.3355 4.7966 5.7 0.0000 | | | | 10 Thời gian đẻ trứng sức đẻ trứng nuôi bột gạo :PAGE Thoi gian de trung va suc sinh san – gao 74 MEANS FOR EFFECT CT$ 25oc 30oC SE(N= 5%LSD CT$ NOS 32 32 32) 62DF CT$ 25oc 30oC NOS 32 32 TONG TR 120.875 118.875 SO NGAY 20.0938 18.0938 TR/NGAY 6.05336 6.62216 TR NO 88.6562 91.6562 1.12768 3.18766 0.302408 0.854824 0.109722 0.310153 1.43235 4.04887 TY LE NO 73.5324 77.3312 SE(N= 32) 1.40858 5%LSD 62DF 3.98166 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 24/ 7/17 0:52 :PAGE Thoi gian de trung va suc sinh san – gao F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION – VARIATE TONG TR SO NGAY TR/NGAY TR NO TY LE NO GRAND MEAN (N= 64) NO OBS 64 119.88 64 19.094 64 6.3378 64 90.156 64 75.432 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 6.4081 6.3791 5.3 0.2120 1.9738 1.7107 9.0 0.0000 0.67919 0.62068 9.8 0.0006 8.1790 8.1026 9.0 0.1397 8.1331 7.9681 10.6 0.0581 | | | | 11 Ảnh hưởng mật độ tới sức đẻ trứng tỷ lệ trứng nở Alphitobius diaperinus (Panzer) ni bột ngơ điều kiện phịng thí nghiệm :PAGE Anh huong mat toi suc sinh san MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ CT1 CT2 CT3 CT4 NOS 3 3 TR TB 130.667 116.250 64.8095 27.9333 TLN (%) 84.9610 81.6934 78.0568 68.0345 SE(N= 3) 1.85858 1.18737 5%LSD 8DF 6.06063 3.87190 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 22/ 7/17 14:52 :PAGE Anh huong mat toi suc sinh san F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION – VARIATE TR TB TLN (%) GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 84.915 12 78.186 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 42.918 3.2192 3.8 0.0000 6.8600 2.0566 2.6 0.0001 75 | | | | 12 Ảnh hưởng mật độ tới sức đẻ trứng tỷ lệ trứng nở Alphitobius diaperinus (Panzer) nuôi bột gạo điều kiện phịng thí nghiệm :PAGE Anh huong cua mat toi suc sinh san MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ CT1 CT2 CT3 CT4 NOS 3 3 TR TB 118.667 112.500 63.6190 24.7333 TLN (%) 75.0435 73.9528 70.1056 68.0508 SE(N= 3) 1.47756 1.49235 5%LSD 8DF 4.81817 4.86640 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 22/ 7/17 15:44 :PAGE Anh huong cua mat toi suc sinh san F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION – VARIATE TR TB TLN (%) GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 79.880 12 71.788 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 40.085 2.5592 3.2 0.0000 3.6890 2.5848 3.6 0.0340 | | | | 13 Nghiên cứu thời gian sống trưởng thành Alphitobius diaperinus (Panzer) điều kiện có khơng có thức ăn :PAGE Thoi gian song cua TT dk co va khong co thuc an MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ CT1 CT2 CT3 NOS 3 TGNN 4.33333 20.0000 20.3333 TGDN 11.6667 31.6667 33.6667 TB 9.40000 28.8333 30.6667 SE(N= 3) 0.544331 0.666671 0.225247 5%LSD 6DF 1.88293 2.30612 0.779165 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 22/ 7/17 17:58 :PAGE Thoi gian song cua TT dk co va khong co thuc an F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION – VARIATE TGNN TGDN TB GRAND MEAN (N= 9) NO OBS 14.889 25.667 22.967 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 7.9600 0.94281 6.3 0.0000 10.583 1.1547 4.5 0.0000 10.212 0.39014 1.7 0.0000 | | | | 14 Khả gây hại bột ngô TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 16/ 8/17 3:47 :PAGE 76 kha nang gay hai tren bot ngo MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ 25oC 30oC NOS 3 30 – % 2.40000 8.66667 60 – % 14.5333 23.4667 90 – % 23.6667 37.0000 120 – % 28.4000 48.1333 SE(N= 3) 0.601850 0.641179 0.694425 4.14273 5%LSD 4DF 2.35912 2.51329 2.72199 16.2386 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 16/ 8/17 3:47 :PAGE kha nang gay hai tren bot ngo F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION – VARIATE 30 60 90 120 – % % % % GRAND MEAN (N= 6) NO OBS 5.5333 19.000 30.333 38.267 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 3.5568 1.0424 18.8 0.0028 4.9928 1.1106 5.8 0.0013 7.3818 1.2028 4.0 0.0006 12.570 7.1754 18.8 0.0290 | | | | 15 Khả gây hại bột gạo TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 16/ 8/17 4:32 :PAGE kha nang gay hat tren bot gao MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ 25oC 30oC NOS 3 30 – % 1.86667 8.13333 60 – % 12.4000 20.8667 90 – % 19.6000 31.4000 120 – % 26.2000 38.7333 SE(N= 3) 0.133335 0.377124 0.653199 1.42673 5%LSD 4DF 0.522644 1.47824 2.56040 5.59248 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 16/ 8/17 4:32 :PAGE kha nang gay hat tren bot gao F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION – VARIATE 30 60 90 120 – % % % % GRAND MEAN (N= 6) NO OBS 5.0000 16.633 25.500 32.467 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 3.4386 0.23094 4.6 0.0001 4.6740 0.65320 3.9 0.0004 6.5419 1.1314 4.4 0.0007 7.2118 2.4712 7.6 0.0046 | | | | 16 Hiệu lực thuốc TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE 16/ 8/17 5:21 :PAGE hieu luc thuoc MEANS FOR EFFECT CT$ – 77 CT1 CT2 CT3 DC CT$ NOS 3 3 1NSXL 87.3333 89.3333 91.6667 0.000000 5NSXL 10NSXL 89.6296 100.000 92.3064 100.000 95.3165 100.000 0.000000 0.000000 SE(N= 3) 0.288577 0.306090 0.000000 5%LSD 8DF 0.941020 0.998127 0.000000 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE 16/ 8/17 5:21 :PAGE hieu luc thuoc F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION – VARIATE 1NSXL 5NSXL 10NSXL GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 67.083 12 69.313 12 75.000 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 40.487 0.49983 0.7 0.0000 41.853 0.53016 0.8 0.0000 45.227 0.00000 0.0 1.0000 78 | | | | … THÀNH PHẦN CÔN TRÙNG HẠI KHO BẢO QUẢN NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NI 4.1.1 Thành phần trùng hại kho bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi mức độ phổ biến chúng Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi mặt hàng… số liệu 30 Phần Kết thảo luận 31 4.1 Thành phần côn trùng hại kho bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 31 4.1.1 Thành phần côn trùng hại kho bảo quản nguyên liệu thức ăn. .. diaperinus 52 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Vũ Quang Huy Tên luận văn: ? ?Thành phần côn trùng hại kho bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; đặc điểm sinh học, sinh thái loài

See also  Tổng hợp những cách bảo quản phim máy ảnh tốt nhất - cách bảo quản máy ảnh

– Xem thêm –

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) thành phần côn trùng hại kho bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; đặc điểm sinh học, sinh thái của loài mọt khuẩn đen alphitobius diaperinus , (Luận văn thạc sĩ) thành phần côn trùng hại kho bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; đặc điểm sinh học, sinh thái của loài mọt khuẩn đen alphitobius diaperinus


Xem thêm những bài viết liên quan đến chủ đề cách bảo quản xác côn trùng

World news, Africa news, Asia News, Europe News

 • Tác giả: www.bing.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4144 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Latest international News, Football results, Technology news, Entertainment news, Photos and Videos

Bing help

 • Tác giả: support.microsoft.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2019 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Hướng Dẫn Bảo Quản Ngũ Cốc Và Hạt Có Dầu

 • Tác giả: ifoodvietnam.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4477 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ cho cây trồng – hướng đi đúng đắn của phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững

 • Tác giả: www.ppd.gov.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7781 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiện nay, sự phát triển của nền nông nghiệp nước ta đang đi vào mức độ thâm canh cao với việc sử dụng ngày càng nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học và hàng lọat các biện pháp như trồng lúa 3 vụ, phá rừng canh tác cà phê, hồ tiêu, đi
See also  Cách bảo quản cua biển sống trong tủ lạnh - cách bảo quản cua biển còn sống

Côn trùng – Bách khoa Toàn thư Việt Nam

 • Tác giả: bktt.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7174 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Cấu Trúc Quy Trình Vận Hành Kiểm Soát Côn Trùng

 • Tác giả: pestsinsider.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9230 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quy trình vận hành chuẩn kiểm soát côn trùng, hay còn gọi là SOP, rất hữu ích trong việc giúp các doanh nghiệp cho việc kiểm soát côn trùng.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: cách bảo quản

See more articles in the category: Cách bảo quản

Leave a Reply