Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất | 2022 Cokovietnam

Soạn Sử 9 Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925) giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến thức về ảnh hưởng của cách mạng tháng mười nga và phong trào cách mạng thế giới, phong trào dân tộc, dân chủ công khai. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Sử 9 trang 61.

Giải bài tập Sử 9 bài 15 trang 61 được biên soạn chi tiết, chính xác, đầy đủ lý thuyết và giải các bài tập trong SGK phần câu hỏi in nghiêng và phần bài tập. Qua đó giúp các bạn học sinh có thể so sánh với kết quả mình đã làm, củng cố, bồi dưỡng và kiểm tra vốn kiến thức của bản thân. Đồng thời còn giúp phụ huynh có thêm tài liệu để hướng dẫn con em học tốt hơn ở nhà. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925), mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925)

Lý thuyết Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng mười nga và phong trào cách mạng thế giới

– Dưới ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, phong trào giải phóng dân tộc ở phương Đông và phong trào công nhân ở các nước tư bản phương Tây gắn bó chặt chẽ trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc.

See also  TOP 2 Đề thi giữa kì 1 Sinh 9 năm 2021 | 2022 Cokovietnam

– Làn sóng cách mạng dâng cao trên toàn thế giới.

– Tháng 3 – 1919, Quốc tế Cộng Sản được thành lập, đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình phát triển của cách mạng thế giới.

– Sự ra đời của Đảng Cộng sản Pháp (1920), Đảng Cộng sản Trung Quốc,.. tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào Việt Nam.

II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai

– Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào dân tộc dân chủ nước ta phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều tầng lớp tham gia với hình thức phong phú.

– Các phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc:

+ Năm 1919, phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa.

+ Năm 1923, đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam Kì của Pháp.

+ Thành lập Đảng Lập hiến.

Bùi Quang Chiêu – Người thành lập Đảng Lập Hiến

– Phong trào đấu tranh của tầng lớp tiểu tư sản trí thức:

  • Thành lập những tổ chức chính trị: Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên,..
  • Xuất bản sách báo, lập ra những nhà xuất bản tiến bộ.
  • Đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925) và để tang Phan Châu Trinh.

Bảng tóm tắt phong trào dân tộc, dân chủ công khai 

Đặc điểm

Giai cấp tư sản

Tầng lớp tiểu tư sản

Mục tiêu

Đòi một số quyền lợi kinh tế.

Đòi các quyền tự do dân chủ.

Tính chất

Yêu nước, dân chủ

Yêu nước, dân chủ.

Tích cực

Chống sự cạnh tranh, chèn của tư bản nước ngoài.

Thức tỉnh lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng tự do, dân chủ.

Hạn chế

Dễ thỏa hiệp, phục vụ quyền lợi của giai cấp.

Mang tính chất cải lương, giới hạn trong khuôn khổ chủ nghĩa thực dân

See also  Soạn văn 6 trang 41 Cánh Diều | 2022 Cokovietnam

III. Phong trào công nhân (1919 – 1925)

a. Hoàn cảnh:

– Năm 1920, công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn thành lập Công hội (bí mật).

Tôn Đức Thắng (1888 – 1980)

– Các cuộc đấu tranh của công nhân, thủy thủ Pháp và Trung Quốc ở Hương Cảng, Áo Môn, Thượng Hải đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào công nhân Việt Nam.

b. Các cuộc đấu tranh:

– Năm 1922, công nhân viên chức các sở công thương Bắc Kì đấu tranh đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương.

– Năm 1924, diễn ra nhiều cuộc bãi công của công nhân ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương,…

+ 8 – 1925, cuộc bãi công của công nhân Ba Son ở cảng Sài Gòn nhằm ngăn cản Pháp chở binh lính sang đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân, thủy thủ Trung Quốc.

=> Đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam – giai cấp công nhân đi vào đấu tranh có tổ chức và mục đích rõ ràng.

Tính chất: Phong trào công nhân từ tự phát tiến dần đến tự giác ( ý thức giai cấp, chính trị ngày càng cao hơn).

Giải bài tập SGK Sử 9 Bài 15 trang 61

Câu 1

Căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào công nhân nước ta phát triển lên một bước cao hơn sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Gợi ý đáp án

Khẳng định phong trào công nhân nước ta phát triển lên một bước cao hơn sau Chiến tranh thế giới thứ nhất vì:

– Những cuộc đấu tranh của công nhân nổ ra với quy mô lớn từ Bắc chí Nam như:

See also  Văn khấn và cách sắm lễ | 2022 Cokovietnam

+ Cuộc đấu tranh của công nhân viên chức các sở công thương của tư bản Pháp ở Bắc Kì vào năm 1922 đòi nghỉ ngày chủ nhật có trả lương.

+ Năm 1924, nhiều cuộc bãi công của công nhân các nhà máy dệt, nhà máy rượu, nhà máy xay xát gạo ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương,… đã nổ ra.

+ Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son ở cảng Sài Gòn (8/1925).

Mục đích đấu tranh: từ mục tiêu kinh tế (nghỉ ngày chủ nhật có trả lương) cho đến mục đích chính trị (ngăn cản tàu chiến Pháp mang quân sang đàn áp phong trào cách mạng của nhân dân Trung Quốc).

⟹ Ý thức giai cấp của phong trào công nhân đang phát triển nhanh chóng, chứng tỏ bước phát triển cao hơn của phong trào công nhân sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Câu 2

Cuộc bãi công Ba Son (8-1925) có điểm gì mới trong phong trào công nhân nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Gợi ý đáp án

Cuộc bãi công Ba Son (8-1925) có nhiều điểm mới trong phong trào công nhân nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất:

– Là cuộc đấu tranh đầu tiên có tổ chức và lãnh đạo, gắn liền với sự tổ chức và lãnh đạo của Công hội do Tôn Đức Thắng thành lập.

– Cuộc đấu tranh không chỉ nhằm mục tiêu kinh tế mà còn nhằm vào mục đích chính trị thể hiện tình đoàn kết vô sản quốc tế của công nhân Việt Nam.

⟹ Cuộc bãi công Ba Son vạch một mốc lớn trong phong trào công nhân Việt Nam – giai cấp công nhân Việt Nam bắt đầu đi vào đấu tranh có tổ chức và mục đích chính trị rõ ràng (chuyển từ tự phát sang tự giác).

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply