Toán 8 Ôn tập chương 3 (Câu hỏi | 2022 Cokovietnam

Toán 8 Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)

1. Phát biểu và viết tỉ lệ thức biểu thị hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với hai đoạn thằng A’B’ và C’D’.

Trả lời:

Quảng cáo

Định nghĩa: Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’ và C’D’ nếu có tỉ lệ thức:

Câu hỏi ôn tập chương 3 phần hình học Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

2. Phát biểu, vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận của định lí Talet trong tam giác.

Trả lời:

Định lí Talet trong tam giác:

Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của một tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh ấy những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

Câu hỏi ôn tập chương 3 phần hình học Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

3. Phát biểu, vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận của định lí Talet đảo.

Trả lời:

Định lí Talet đảo:

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh ấy những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.

Câu hỏi ôn tập chương 3 phần hình học Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

4. Phát biểu, vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận về hệ quả của định lí Talet.

Trả lời:

Hệ quả của định lí Talet:

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng với tỉ lệ ba cạnh của tam giác đã cho.

Câu hỏi ôn tập chương 3 phần hình học Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Quảng cáo

5. Phát biểu định lí về tính chất của đường phân giác trong tam giác (vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận).

Trả lời:

Định lý:

Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề của hai đoạn ấy.

See also  Soạn văn 12, Soạn bài lớp 12, Văn mẫu 12 | 2022 Cokovietnam

Câu hỏi ôn tập chương 3 phần hình học Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

6. Phát biểu định nghĩa hai tam giác đồng dạng.

Trả lời:

Tam giác A’B’C’ gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:

Câu hỏi ôn tập chương 3 phần hình học Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

7. Phát biểu định lí về đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh (hoặc phần kéo dài của hai cạnh) còn lại.

Trả lời:

Định lí:

Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác đã cho.

8. Phát biểu định lí về ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác.

Trả lời:

– Trường hợp 1 (c.c.c):

Định lí: Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

– Trường hợp 2 (c.g.c):

Định lí: Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và hai góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau, thì hai tam giác đó đồng dạng.

– Trường hợp 3 (g.g):

Định lí: Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

9. Phát biểu định lí về trường hợp đồng dạng đặc biệt của hai tam giác vuông (trường hợp cạnh huyền và một cạnh góc vuông).

Trả lời:

Quảng cáo

Định lí 1: Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ lệ với cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 3 phần hình học Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bài 56 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2
: Xác định tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD trong các trường hợp sau:

a) AB = 5cm, CD = 15cm;

b) AB = 45dm; CD = 150cm;

c) AB = 5CD.

Lời giải:

Giải bài 56 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bài 57 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2
: Cho tam giác ABC ( AB < AC). Vẽ đường cao AH, đường phân giác AD, đường trung tuyến AM. Có nhận xét gì về vị trí của ba điểm H, D, M.

See also  Đề thi KSCL đầu năm môn Ngữ văn lớp 6 năm 2020 | 2022 Cokovietnam

Lời giải:

Giải bài 57 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8


Nhận xét:
D luôn nằm giữa H và M.


Chứng minh:

Giải bài 57 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bài 58 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2
: Cho tam giác cân ABC (AB = AC), vẽ các đường cao BH, CK (h.66).

Giải bài 58 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

a) Chứng minh BK = CH.

b) Chứng minh KH // BC.

c) Cho biết BC = a, AB = AC = b. Tính độ dài đoạn thẳng HK.

Hướng dẫn câu c):

– Vẽ thêm đường cao AI, xét hai tam giác đồng dạng IAC và HBC rồi tính CH.

– Tiếp theo, xét hai tam giác đồng dạng AKH và ABC rồi tính HK.

Lời giải:

Giải bài 58 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8
Giải bài 58 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bài 59 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2
: Hình thang ABCD (AB // CD) có AC và BD cắt nhau tại O, AD và BC cắt nhau tại K. Chứng minh rằng OK đi qua trung điểm của các cạnh AB và CD.

Lời giải:

Giải bài 59 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Gọi KO cắt AB, CD lần lượt tại M, N.

ΔKDN có AM // DN (A ∈ KD, M ∈ KN) ⇒
Giải bài 59 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8
(Hệ quả định lý Ta-let)

ΔKCN có BM // CN (M ∈ KN, B ∈ KC) ⇒
Giải bài 59 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8
(Hệ quả định lý Ta-let)

Giải bài 59 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

ΔOCN có AM // NC (A ∈ OC, M ∈ ON) ⇒
Giải bài 59 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8
(Hệ quả định lý Ta-let)

ΔODN có MB // ND (M ∈ ON, B ∈ OD) ⇒
Giải bài 59 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8
(Hệ quả định lý Ta-let)

Giải bài 59 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Từ (1) và (2) suy ra
Giải bài 59 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8
⇒ CN = DN ⇒ AM = MB

Vậy M, N là trung điểm AB, CD.

Bài 60 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2
: Cho tam giác vuông ABC, góc A = 90
o
, góc C = 30
o
và đường phân giác BD (D thuộc cạnh AC).

a) Tính tỉ số AD/CD.

b) Cho biết độ dài AB = 12,5cm. Hãy tính chu vi và diện tích của tam giác ABC.

Lời giải:

a) + Δ ABC vuông tại A, có
Giải bài 60 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 60 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

(Trong một tam giác vuông, cạnh đối diện với góc 30
o
bằng một nửa cạnh huyền)

+ Δ ABC có BD là phân giác của
Giải bài 60 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Giải bài 60 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

b) AB = 12,5cm ⇒ BC = 2AB = 2.12,5 = 25cm

Áp dụng định lí Py- ta- go vào tam giác ABC ta có:

AB
2
+ AC
2
= BC
2
nên AC
2
= BC
2
– AB
2

Giải bài 60 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

+ Chu vi tam giác ABC là:

Giải bài 60 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

+ Diện tích tam giác ABC là:

See also  TOP 9 Dàn ý phân tích Chiếc thuyền ngoài xa chi tiết | 2022 Cokovietnam

Giải bài 60 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Bài 61 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2
: Tứ giác ABCD có AB = 4cm, BC = 20cm, CD = 25cm. DA = 8cm, đường chéo BD = 10cm.

a) Nếu cách vẽ tứ giác ABCD có kích thước đã cho ở trên.

b) Các tam giác ABD và BDC có đồng dạng với nhau không? Vì sao?

c) Chứng minh rằng AB // CD.

Lời giải:

Giải bài 61 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

a) Cách vẽ:

– Vẽ ΔBDC:

   + Vẽ DC = 25cm

   + Vẽ cung tròn tâm D có bán kính = 10cm và cung tròn tâm C có bán kính = 20cm. Giao điểm của hai cung tròn là điểm B.

Nối DB và BC.

– Vẽ điểm A: Vẽ cung tròn tâm B có bán kính = 4cm và cung tròn tâm D có bán kính = 8cm. Giao điểm của hai cung tròn này là điểm A.

Nối DA và BA.

Vậy là ta đã vẽ được tứ giác ABCD thỏa mãn điều kiện đề bài.

Giải bài 61 trang 92 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Xem thêm Video Giải bài tập Toán lớp 8 hay và chi tiết khác:

Tủ sách VIETJACK lớp 6-8 cho phụ huynh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 8 hay, chi tiết của chúng tôi được các Thầy / Cô giáo biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Toán 8 Tập 1, Tập 2 sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply