Toán lớp 5 trang 168 Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình | 2022 CokovietnamToán lớp 5 trang 168 Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 168 Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình hay, chi tiết
sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Toán lớp 5.

Giải Toán lớp 5 trang 168 Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình – Cô Ngô Thị Vân (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 trang 168 Bài 1: Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2,hãy tính diện tích cần quét vôi.

Phương pháp giải

– Diện tích 4 bức tường (diện tích xung quanh) = chu vi đáy × chiều cao.

– Diện tích trần = chiều dài × chiều rộng.

– Diện tích cần quét vôi = diện tích 4 bức tường (diện tích xung quanh) + diện tích trần – diện tích các cửa.

Tóm tắt:

Chiều dài: 6m

Chiều rộng: 4,5m

Chiều cao: 4m

Quét vôi trần nhà và bốn bức tường

Diện tích cửa: 8,5m2

Diện tích cần quét vôi: ….?

Lời giải:

Diện tích xung quanh phòng học là:

(6 + 4,5) x 2 x 4 = 84 (m2)

Diện tích trần nhà là:

6 x 4,5 = 27 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

84 + 27 – 8,5 = 102,5 (m2)

Đáp số: 102,5m2

Giải Toán lớp 5 trang 168 Bài 2: Bạn An làm một cái hộp dạng hình lập phương bằng bìa có cạnh 10cm.

a) Tính thể tích cái hộp đó.

b) Nếu dán giấy màu tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì bạn An cần dùng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông giấy màu ?

Quảng cáo

Phương pháp giải

Áp dụng các công thức:

Thể tích hình lập phương = cạnh × cạnh × cạnh;

Diện tích toàn phần = diện tích một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6.

See also  Soạn bài Em bé thông minh | 2022 Cokovietnam

Tóm tắt:

Hình lập phương cạnh 10 cm

a) Thể tích: ….cm3

b) Diện tích toàn phần: cm2

Lời giải:

a) Thể tích cái hộp hình lập phương là:

10 x 10 x 10 = 1000 (cm3)

b) Diện tích giấy màu cần dùng để dán tất cả các mặt ngoài của cái hộp đó chính là diện tích toàn phần của hình lập phương.

Diện tích giấy màu cần dùng là:

(10 x 10) x 6 = 600 (cm2)

Đáp số: a) 1000 cm3; b) 600cm2

Giải Toán lớp 5 trang 168 Bài 3: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Khi bể không có nước người ta mở vòi cho nước chảy vào bể, mỗi giờ được 0,5m3. Hỏi sau mấy giờ bể sẽ đầy nước ?

Phương pháp giải

– Tính thể tích bể = chiều dài × chiều rộng × chiều cao.

– Số giờ để bể đầy nước = thể tích bể : thể tích nước chảy vào bể trong 1 giờ.

Tóm tắt:

Chiều dài: 2m

Chiều rộng: 1,5m

Chiều cao: 1m

Mỗi giờ vòi nước chảy được: 0,5m3

Bể đầy nước sau: …. giờ?

Lời giải:

Thể tích bể nước là:

2 x 1,5 x 1 = 3 (m3)

Bể sẽ đầy nước sau số giờ là:

3 : 0,5 = 6 (giờ)

Đáp số: 6 giờ.

Quảng cáo

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 5:

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

Trắc nghiệm Toán lớp 5 Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một số hình (có đáp án)

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất:

A. Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo)

B. Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4

C. Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.

D. Cả A, B, C đều đúng

Hiển thị đáp án

– Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

– Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

– Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.

Vậy cả A, B, C đều đúng.

Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất:

See also  Soạn bài Luyện nói kể chuyện | 2022 Cokovietnam

A. Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

B. Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Hiển thị đáp án

– Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

– Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

Vậy cả A và B đều đúng.

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 27cm, chiều rộng bằng Bài tập Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một số hình Toán lớp 5 có lời giải chiều dài và chiều cao 1,2dm.

Vậy hình hộp chữ nhật đó có diện tích xung quanh là Bài tập Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một số hình Toán lớp 5 có lời giải cm2; diện tích toàn phần là Bài tập Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một số hình Toán lớp 5 có lời giải cm2.

Hiển thị đáp án

Đổi 1,2dm = 12cm

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

27 x Bài tập Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một số hình Toán lớp 5 có lời giải = 18 (cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(27 + 18) x 2 x 12 = 1080 (cm2)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:

27 x 18 = 486 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

1080 + 486 x 2 = 2052 (cm2)

Đáp số:

Diện tích xung quanh: 1080cm2;

Diện tích toàn phần: 2052cm2.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 1080; 2052.

Câu 4: Diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh 1,5dm là 9dm2. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Hiển thị đáp án

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

(15 x 1,5) x 6 = 13,5 (dm2)

Vậy phát biểu diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh 1,5dm là 9dm2 là sai.

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8m, chiều rộng 1,2m và chiều cao 1,5m.

Vậy khi bể đầy nước, bể đó chứa được Bài tập Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một số hình Toán lớp 5 có lời giải lít nước.

Hiển thị đáp án

Thể tích của bể nước là:

1,8 x 1,2 x 1,5 = 3,24 (m3)

Đổi 3,24m3 = 3240dm3 = 3240 lít.

Do đó khi đầy nước, bể đó chứa được 3240 lít nước.

Đáp số: 3240 lít.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 3240.

Câu 6: Người ta dùng gạch vuông có cạnh 20cm để ốp xung quanh và đáy của một cái bể hình hộp chữ nhật cao 1,8m; rộng 2m và dài 35dm. Tính số viên gạch cần dùng.

See also  Cảm nhận về nhân vật ông Sáu hay nhất (8 mẫu) | 2022 Cokovietnam

A. 422 viên gạch

B. 495 viên gạch

C. 670 viên gạch

D. 845 viên gạch

Hiển thị đáp án

Đổi 35dm = 3,5m

Diện tích xung quanh của cái bể là:

(3,5 + 2) x 2 x 1,8 = 19,8 (m2)

Diện tích đáy của cái bể là:

3,5 x 2 = 7 (m2)

Diện tích cần ốp gạch là:

19,8 + 7 = 26,8 (m2)

Diện tích một viên gạch là:

20 x 20 = 400 (cm2)

Đổi 400cm2 = 0,04m2

Số viên gạch cần dùng là:

26,8 : 0,04 = 670 (viên gạch)

Đáp số: 670 viên gạch.

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 486cm2.

Vậy diện tích xung quanh của hình lập phương đó là Bài tập Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một số hình Toán lớp 5 có lời giải cm2; thể tích hình lập phương đó là Bài tập Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một số hình Toán lớp 5 có lời giải cm2.

Hiển thị đáp án

Diện tích một mặt của hình lập phương đó là:

486 : 6 = 81 (cm2)

Ta có: 9 × 9 = 81. Vậy cạnh của hình lập phương là 9cm.

Thể tích hình lập phương là

9 x 9 x 9 = 729 (cm3)

Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

81 x 4 = 324 (cm2)

Đáp số: Diện tích xung quanh: 324cm2; Thể tích: 729cm3

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 324; 729.

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 5 và Để học tốt Toán 5 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Các loạt bài lớp 5 khác

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply