Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô (có đáp án) | 2022 Cokovietnam

Đây là bộ tài liệu bao gồm các Bài tập Trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô – là kinh tế tầm lớn, một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học.

Bài tập trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

1.1 Chọn câu trả lời

1, Lý do nào sau đây không phải là lý do tại sao lại nghiên cứu kinh tế học?

a. Để biết cách thức người ta phân bổ các tài nguyên khan hiếm để sản xuất ra các hàng hoá.
b. Để biết cách đánh đổi số lượng hàng hoá lấy chất lượng cuộc sống.
c. Để biết một mô hình có hệ thống về các nguyên lý kinh tế về hiểu biết toàn diện thực tế.
d. Để tránh những nhầm lẫn trong phân tích các chính sách công cộng.
e. Tất cả các lý do trên đều là những lý do tại sao lại nghiên cứu kinh tế học.

2, Kinh tế học có thể định nghĩa là:

a. Nghiên cứu những hoạt động gắn với tiền và những giao dịch trao đổi giữa mọi người
b. Nghiên cứu sự phân bổ các tài nguyên khan hiếm cho sản xuất và việc phân phối các hàng hoá dịch vụ.
c. Nghiên cứu của cải.
d. Nghiên cứu con người trong cuộc sống kinh doanh thường ngày, kiếm tiền và hưởng thụ cuộc sống.
e. Tất cả các lý do trên.

See also  Nghị luận về cuộc đời những đứa bé không nơi nương tựa | 2022 Cokovietnam

3, Lý thuyết trong kinh tế:

a. Hữu ích vì nó kết hợp được tất cả những sự phức tạp của thực tế.
b. Hữu ích ngay cả khi nó đơn giản hoá thực tế.
c. Không có giá trị vì nó là trừu tượng trong khi đó thực tế kinh tế lại là cụ thể.
d. “Đúng trong lý thuyết nhưng không đúng trong thực tế”.
e. Tất cả đều sai

4, Kinh tế học có thể định nghĩa là:

a. Cách làm tăng lượng tiền của gia đình.
b. Cách kiếm tiền ở thị trường chứng khoán
c. Giải thích các số liệu khan hiếm.
d. Cách sử dụng các tài nguyên khan hiếm để sản xuất ra các hàng hoá dịch vụ và phân bổ các hàng hoá dịch vụ này cho các cá nhân trong xã hội.
e. Tại sao tài nguyên lại khan hiếm như thế.

5, Lý thuyết trong kinh tế học:

a. Có một số đơn giản hoá hoặc bóp méo thực tế.
b. Có mối quan hệ với thực tế mà không được chứng minh.
c. Không thể có vì không thể thực hiện được thí nghiệm.
d. Nếu là lý thuyết tốt thì không có sự đơn giản hoá thực tế.
e. Có sự bóp méo quá nhiều nên không có giá trị.

6, Nghiên cứu kinh tế học trùng với một số chủ đề trong:

a. Nhân chủng học.
b. Tâm lý học.
c. Xã hội học.
d. Khoa học chính trị.
e. Tất cả các khoa học trên.

See also  Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần | 2022 Cokovietnam

7, Chủ đề cơ bản nhất mà kinh tế học vi mô phải giải quyết là:

a. Thị trường.
b. Tiền.
c. Tìm kiếm lợi nhuận.
d. Cơ chế giá.
e. Sự khan hiếm.

8, Tài nguyên khan hiếm nên:

a. Phải trả lời các câu hỏi.
b. Phải thực hiện sự lựa chọn.
c. Tất cả mọi người, trừ người giàu, đều phải thực hiện sự lựa chọn.
d. Chính phủ phải phân bổ tài nguyên.
e. Một số cá nhân phải nghèo.

9, Trong các nền kinh tế thị trường hàng hoá được tiêu dùng bởi:

a. Những người xứng đáng.
b. Những người làm việc chăm chỉ nhất.
c. Những người có quan hệ chính trị tốt.
d. Những người sẵn sàng và có khả năng thanh toán.
e. Những người sản xuất ra chúng.

10, Thị trường nào sau đây không phải là một trong ba thị trường chính?
a. Thị trường hàng hoá.
b. Thị trường lao động.
c. Thị trường vốn.
d. Thị trường chung châu Âu.
e. Tất cả đều đúng

…………………….

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply